Taşkın İnşaattan Dolayı Tazminat Davası İlgili Yasa

MEDENİ YASA MADDE 651 – Yanındaki arsaya tecavüz etmiş olan inşaat ve imalat, bunları yapan kimsenin o arsa üzerinde ayni bir hakkı varsa, bunlar o kimsenin arasının mütemmim cüz’ü olur ve tecavüz eden kısmı irtifak hakkı olmak üıere tapu siciline kaydedilir. Bundan mutazerrır olan arsa sahibi tecavüze muttali olduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde itiraz etmemiş ise inşaat hüsnüniyetle yapıldığı ve icabı hal müsait bulunduğu takdirde inşaatı yapan kimse muhik bir tazminat mukabilinde tecavüz ettiği mahal üzerinde kendisine ayni bir hak verilmesi veya o mahal mülkiyetinin kendisine aidiyetinin tanınmasını isteyebilir.

Taşkın İnşaattan Dolayı Tazminat Davası Açıklama

Bitişik taşınmaza arsa sahibinin inşaatı dolayısıyla yaptığı tecavüz iyiniyetle yapılmış, zarar gören arsa sahibi onbeş gün içinde itirazda bulunmamış ise, inşaatı yapan kimse tazminat karşılığı tecavüz ettiği arsa kısmının üzerinde aynı bir hakkının tanınması (örneğin, irtifak hakkı gibi) veya arsanın tamamının kendisi adına tapuya tescil edilmesini isteyebilir Medeni Yasamız 651 nci maddesiyle bu hususları büküm altına almıştır. Bitişik taşınmaza arsa sahibin inşaatı dolayısiyle yaptığı tecavüzün adi taşkın inşaattır. Bu taşkınlık, proje ve planın yanlış uygulanmasından, Tgaaî hatasından yani dikkatsizlikten veya zorunlu durumdan doğmuş olabilir. Uygulamada bu durumların ayrı ayrı gözönünde tutulması gerekir.

Taşkın inşaattan zarar gören arsa sahibine Medeni Yasamız 618 nci maddesiyle elatmanın önlenmesi, 895 inci maddesiyle de taşınmazın istirdadı (geri alınması) 896 nci maddesiyle de zilyedliğe yapılan tecavüzün kaldırılması haklarım tanımıştır. Bundan başka aynı yasanın 894 üncü maddesiyle de kendisine bütün gasp ve tecavüz eylemlerini kuvvet kullanarak savuşturması (defetmesi) yetkisini vermiştir.

Medeni Yasanın 651 nci maddesinde “Taşkın inşaatı tarif etmemiş, sadece yanındaki arsaya tecavüz eden inşaat ve imalat’tan” sözetmiştir.

Taşkın inşaat:

  1. Yanındaki arsanın yüzeyine (yüzüne
  2. Yanındaki arsanın altına
  3. Yanındaki arsanın hava sahasına

ç) Yanındaki arsanın komşuluk hakkına, (Örneğin : evin içini gözetecek şekilde pencere açılması gibi) tecavüz yani eiatmak biçiminde tezahür ettiği gibi, imar yasasımn tatbikinden doğan taşkınlıklar olarak da uygulamada çok sık görülen ve mahkemelerin çok uğraştıran uyuşmazlıklardır.

Burada inceleyeceğimiz, taşkın inşaattan dolayı açılacak tazminat davalarıdır.

Taşkın İnşaattan Dolayı Tazminat Davası Görevli Mahkeme

Dava kıymetine göre tayin edilir. Talep edilen tazminat miktan yani taşınmaz dava kıymeti …..- liradan fazla ise asliye hukuk …..- lira veya daha az ise sulh hukuk mahkemesi görevli mahkemedir. Ancak, …..’den itibaren …. lira olacaktır.

Taşkın İnşaattan Dolayı Tazminat Davası Yetkili Mahkeme

Tazminatm ilişkin olduğu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Taşkın İnşaattan Dolayı Tazminat Davası Davacı

Taşınmazına tecavüzden zarar gören kişi veya kişiler.

Taşkın İnşaattan Dolayı Tazminat Davası Davalı

Taşınmaza inşaat dolayısıyla tecavüz eden inşaat sahibi

Taşkın İnşaattan Dolayı Tazminat Davası Dava Açma Koşulları

  1. İnşaatın davacının arsasına tecavüz etmiş bulunması
  2. Tecavüzü öğrenen arsa sahibi davacının, öğrendiği günden itibaren 15 gün içinde tecavüze itiraz etmemiş bulunması

Taşkın İnşaattan Dolayı Tazminat Davası Göz önünde Tutulacak Hususlar

  1. Davalının, taşınmazına kötüniyetli olarak bir tecavüzden davacının zarar görüp görmediği ve miktar zarar gördüğü mahallen keşifte bilirkişi vasıtasiyle tesbıt
  2. Gözönünde tutulacak hususlar diğer elatmanın önlenmesi davalarının aynıdır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat