İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Konkordato ile iflas erteleme arasındaki fark nedir?

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 26 – Muhik sebeplere binaen bir kimse isminin değişmesini isteyebilir. İsmin değişmesi nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Şahsın ismi değişmekle ahvali değişmez.

Bir ismin değişmesinden mutazarrır olan kimse ıttıla gününden itibaren bir sene içinde tebdil kararına itiraz edebilir:

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası İle İlgili Açıklama

Ad ve soyadı düzeltilen veya değiştirilenin yeni aldığı ad veya soyadından zarar görenler, iş bu düzeltme veya değiştirilmeyi öğrendikleri günden itibaren bir yıl içinde, kararı veren mahkemeye başvurarak itiraz edebilirler.

Mahkemece, itiraz üzerine taraflar davetiye ile duruşmaya çağrılacak itiraz edenin delilleri toplanacak, gerçekten ad ve soyadının değişmesinden bir zararının bulunup bulunmadığı araştırılacak, zararı tespit olunduğu takdirde, mahkemece, ad veya soyadının değiştirilmesine dair karar kaldırılacaktır.

Bu tür itiraz davaları bir yıl içinde açılmalıdır. Öğrenme gününden itibaren bir yıl geçtikten sonra açılan itiraz davaları dinlenmeyecektir. Bir yıllık süre, hak düşüren süredir.

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası’nda Görevli Mahkeme

Ad veya soyadı değiştirilmesine veya düzeltilmesine karar veren Asliye Hukuk mahkemesi görevli mahkemedir.

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası’nda Yetkili Mahkeme

Ad ve soyadı düzeltilmesi veya değiştirilmesi davası karara bağlayan mahkeme yetkili mahkemedir. Örneğin: Ad değiştirilmesi davası Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesine açılmış ve karara bağlanmışsa, yine yetkili mahkeme bu yer mahkemesi yani Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası’nda Davacı

Ad veya soyadı değişikliğinden zarar gören kimse veya kimseler.

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası’nda Davalı

Ad veya soyadı değiştirilmesi veya düzeltilmesi davasını açıp bu yolda karar alan yani adı veya soyadı değiştirilen yahut düzeltilen kimse veya kimseler.

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası’nda Dava Açma Koşulları

 1. Ad değiştirilmesi veya düzeltilmesinden davacı zarar görmeli.
 2. Soyadı değiştirilmesi veya düzeltilmesinden davacı zarar görmeli.
 3. Bu zarar devam eder nitelikte olmalıdır.

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası’nda Dava Açma Süresi

Bu tür davalar; ad veya soyadın değiştirilmesinin yahut düzeltilmesinin öğrenildiği günden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Bu süre geçmekle dava hakkı düşer.

İsmin ve Soyismin Değiştirilmesine İtiraz Davası’nda Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Ad veya soyadı değiştirilmesi yahut düzeltilmesinden zarar gören, değişikliğe karar veren mahkemeye dilekçe ile itirazda bulunacaktır.
 2. İtiraz üzerine, mahkemece taraflara davetiye çıkarılacak, duruşma günü kendilerine bildirilecektir.
 3. İtirazcının delilleri toplanacak, hangi yönde değişiklikten zarar gördüğü, gerçek bir zararının bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.
 4. Ayrıca itirazcının zararının devam etmekte olup olmadığı da tespit olunacaktır.
 5. Mahkemece gözönünde tutulacak en önemli husus: itirazın suresinde yapılıp yapılmadığıdır. Ad veya spyadı değiştirilmesi yahut düzeltilmesi kararını öğrenmeden itibaren bir yıl içinde itiraz davası açılacağından, bu süre geçtikten sonra açılan itiraz davaları dinlenmeyecektir.
 6. İşbu itiraz davaları da her türlü delille ispatlanabilir. Basit Yargılama usulü uygulanır.
 7. İtiraz yerinde görülmezse, reddolunacaktır. İtiraz yerinde ise, yani itirazcı, ad veya soyadı değiştirilmesinden zarar gördüğü saptanmışsa, mahkemece verilen karar kaldırılacaktır.
 8. Değişiklik veya düzeltmeye ait karar gibi, kaldırma kararı de nüfus idaresine mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından kararın kesinleştiği günden itibaren 30 gün içinde gönderilecektir.
 9. Ad veya soyadı değiştirilmesi davalarında C. Savcısı bulunmuşsa, itiraz davasında da duruşmada C. Savcısı hazır bulunacaktır. Nüfus müdürü bulunmuşsa, onunda itiraz davası duruşmasına gelmesi gereklidir. Bu yolda, nüfus idaresine tebligat yapılması zorunludur.
 10. İtiraz davası haklı bulununca, değişikliğe veya,düzeltmeye dair karar kaldırılacağından, ad ve soyadının değiştirilmesine veya düzeltilmesine karar verilen kimsenin ad veya soyadı hiç değişmemiş gibi, eski kayıtlardaki ad veya soyadı geçerli olacaktır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat