İşe İade Davası

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 2001
Karar: 2017 / 1327
Karar Tarihi: 13.11.2017

(4721 S. K. m. 2)

İzmir 3. İş Mahkemesinin 2016/117 E., 2017/149 K. ve 30/03/2017 tarihli kararına karşı davacı tarafça süresinde yapılan istinaf başvurusu nedeniyle yapılan inceleme neticesinde;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacının, davalı Belediyeye ait Halkapınar ek hizmet binasında diğer davalı şirketin işçisi ve odacı olarak çalışmakta iken müvekkilinin sağlık sebepleri bahane edilerek işvereni İ. şirketine iade edildiğini, İ. şirketinin ise kendisine ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile iş akdini 31.01.2016 tarihinde feshettiğini, kabul anlamına gelmemek üzere müvekkilinin ağır bir rahatsızlığı olduğunu, yüzlerce personel çalıştıran işyerinde davalıların davacıya uygun bir pozisyonda iş verebileceğini, 10 yıldır davalı işyerinde çalışan müvekkilimin iş akdinin haksız ve geçersiz feshedildiğini belirterek yapılan fesih işleminin geçersizliği ile davacının işe iadesine, yasal süresi için işe başvurması halinde hak kazanacağı 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve diğer haklarının ödenmesine, işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İşverence Davacı Hakkında Verim Alınamadığına İlişkin Tutanaklar Tutulmuş İse De Bu Tutanakların Çok Eski Tarihli Olduğu Dolayısıyla Bu Tutanakların Fesih Sebebi Yapılamayacağının Açık Oluşu

Davalı belediye vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacının kendi işçileri olmadığını, ihale yöntemi ve hizmet alım sözleşmesi ile iş alan diğer davalı şirketin işçisi olarak Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’nın Zabıta Trafik Şube Müdürlüğünde bariyer görevlisi olarak çalıştığını, ancak sürekli işe geç gitmek, görev yerinde bulunamamak sebepleri ile uyarıldığını, hakkında tutanak tutulduğunu, disiplin kuruluna sevk edildiğini, davranışlarını düzeltmesi için ihtar edildiğini, davranışlarını düzeltmemesi üzerine işvereni şirketine iade edildiğini, davacının şirkete iade edildikten sonra İ.’nin kendi inisiyatifi çerçevesinde ve işçinin mağduriyetini düşünerek Su Ürünleri Hak Şube Müdürlüğü’nde …. görevlendirilmesi için gerekli yazışmaları yaptığını, ancak davacının 03.09.2014 tarihli dilekçesi ve raporlarından da anlaşılacağı üzere sağlık problemleri nedeniyle ağır kaldıramayacağından bahisle kendisine uygun başka bir görev talep ettiğini, bunun üzerine İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın yaptığı ihale kapsamında odacı olarak görevlendirildiğini, davasının sağlık sorunlarının süreklilik arz ettiğini, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca İ.’ye yazılan yazıda sağlık sorunları nedeniyle kendisinden verim alınamayan davacının yerine yeni bir odacının görevlendirilmesi ile davacının tekrar işvereni şirkete iade edildiğini, İ. tarafından davacının sağlık durumu ile ilgili işyeri hekiminden ne tür işlerde çalışabileceği ile ilgili görüşün alınması için gerekli işlemlerin yapıldığını, fakat davacının çalıştığı işyerinde uygun görev olmadığı anlaşıldığından davalı şirketçe geçerli nedenlerle 9.825,34 TL ihbar tazminatı, müvekkili belediye tarafından da 29.815,33 TL kıdem tazminatı ödenerek iş akdinin son çare olarak feshedildiğini, feshin haklı ve geçerli nedenlere dayandığını savunup davanın reddini istemiştir.

Davalı İ. A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacının 01.01.2011-31.01.2016 tarihleri arasında davalı şirket işçisi olarak çalıştığını, İBB İnsan kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi Personel Şube müdürlüğünün 19.11.2015 tarihli yazısı ile Yapı İşleri Evrak Arşiv Şube müdürlüğünde görev yapan davacının yerine yeni bir odacının görevlendirilmesi talebinde bulunulduğunu ve davacının sağlık sorunları nedeniyle verim alınamadığından şirkete iade edildiğini, davacının özlük dosyasının incelendiğinde görüleceği üzere, işini yapma konusunda istekli ve gayretli biri olmadığı, sık sık işyerini ve görev yerini izinsiz terk ettiği, izinsiz işe gelmediğinin tutanaklarla tespit edildiğini ve yine sayısız denilecek kadar doktor raporunun bulunduğunu, 31.01.2016 tarihi itibari ile şirket bünyesinde de davacının çalıştığı görevde bir iş gücüne ihtiyaç olmadığından iş akdinin geçerli hukuki nedenlerle feshedildiğini savunup davanın reddini istemiştir.

İş Mahkemesinin Kararının Ortadan Kaldırılması

İLK DERECE MAHKEMESİNCE YAPILAN YARGILAMA SONUNDA

“Davanın reddine” karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ:

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle:

İlk derece mahkemesinin iş akdinin feshi nedeninde hataya düştüğünü, davacının iş akdinin rapor ve devamsızlık gerekçesiyle feshedilmediğini, İz Enerji A.Ş.’nin 01/02/2016 tarihli yazısında “Şirketimiz bünyesinde çalıştığınız görevde herhangi bir iş gücüne ihtiyaç olmaması” gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedildiğini, fesih bildiriminde devamsızlık, işe geç gelme gibi nedenlere dayanılmadığım, işverenin işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlı olduğunu sonradan bu sebepleri değiştiremeyeceğini, ayrıca işverenin fesih nedenini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi gerektiğini, işçinin hangi açıdan yetersiz olduğu veya hangi davranışlarının feshe sebep olduğunun belirtilmesi gerektiğini, davalı tarafın beyanlarında samimi olmadığını, gerçeği yansıtmayan tutanak ve kararlara dayanarak davacının suçlandığını, davalı Büyükşehir Belediyesinin 11/11/2015 tarihinde diğer davalı şirkete yazı yazdığını, davacının iş akdinin ise 31/01/2016 tarihinde feshedildiğini yaklaşık 3 ay sonra yapılan feshin kötü niyetli olduğunu, işverenin geçerli fesih sebebinin varlığına rağmen kendisinden beklendiği gibi makul bir süre içinde akdi feshetmeyip işçide akdin devam edeceği yönünde bir kanaat oluşturduktan sonra akdi feshetmesinin artık geçerli fesih sebebine bağlanamayacağını bu durumun MK’nun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına da aykırı olduğunu, iş akdinin fesih nedeni olarak iş gücüne ihtiyaç olmaması sebebinin kabul edilmesinin gerektiğini, fesih bildiriminde işgücü ihtiyacı olmadığının belirtildiğini, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararının doğru olmadığını, bu nedenlerle yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı İz Enerji vekili istinafa cevap dilekçesinde:

Yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, davacı vekilinin istinaf taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Dava işe iade istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece; “Davacının bel fıtığı rahatsızlığından kaynaklanan sağlık nedenine dayalı olarak çok sayıda rapor kullandığı devamsızlık yaptığı, işe geç geldiği, verilen görevleri zamanında yapmadığı, işlerin aksamasına neden olduğu, çalıştığı yerlerin birkaç kez değiştirildiği halde 2013 yılından itibaren kendisinden verim alınamadığı son zamanlarda artan rahatsızlığı sebebiyle çalışabileceği başka iş bulunmadığı, davacının yetersizliği nedeniyle son çare olarak feshe başvurulduğu haklı fesih nedeni mevcutken işverence kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek geçerli nedenle fesih yoluna gidildiği, feshin geçerli olduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı 01/01/2011 – 31/01/2016 tarihleri arasında çalışmıştır. Her ne kadar işverence davacı hakkında verim alınamadığına ilişkin tutanaklar tutulmuş ise de bu tutanakların çok eski tarihli olduğu dolayısıyla bu tutanakların fesih sebebi yapılamayacağı açıktır işverence davacının işgücüne ihtiyaç kalmadığı belirtilerek iş akdi feshedilmiştir. Belirtilen fesih sebebi açık ve kesin değildir. Davacının savunması dahi alınmamıştır. İşveren fesih sebebini değiştiremez. İşverence yapılan fesih haklı veya geçerli sebebe dayanmamaktadır.

Yerel mahkemece davanın reddine ilişkin karar usul ve yasaya uygun değildir.

Yerel mahkemece delillerin hatalı değerlendirilmesi ve davanın reddine karar verilmesi yerinde değildir. Bu nedenlerle yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılması gerektiği kanaatiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davacının istinaf isteminin kabulü ile; İzmir 3. İş Mahkemesinin 2016/117 Esas-2017/149 K. Sayılı ve 30/03/2017 tarihli kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

1-Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İ. İnsan Kaynakları Temizlik Bakım ve Organizasyon Enerji Yayın Reklam Turizm San. ve Tic. A.Ş.’deki işine İADESİNE,

2-Davacının yasal süre içerisinde başvurusuna rağmen işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının, davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık ücreti tutarı olarak BELİRLENMESİNE, bu tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen ödenmesi gerektiğinin tespitine,

3-Davacının işe iade için yasal sürede işverene başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin TESPİTİNE,

4-Alınması gereken 31,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 29,20 TL’nin mahsubu ile bakiye 2,20 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davacı lehine AAÜT gereğince hesaplanan 1.980,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ÖDENMESİNE,

6-Davacı tarafından yapılan 481,00 TL yargılama gideri ile peşin alman 29,20 TL harç olmak üzere toplam 510,20 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı İ. A.Ş. tarafından yapılan davetiye ve yazışma bedeli 59,20 TL yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

8-Davalı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılan davetiye gideri 11,00 TL yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

9-Davacı tarafından yatırılan istinaf başvuru harcının mahsubuna, 31,40 TL istinaf karar harcının talebi halinde davacıya İADESİNE,

9-Taraflarca yargılama aşamasında yatırılan gider avanslarından kalan kısmın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa İADESİNE,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 8/3. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 8 günlük süre içinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 13/11/2017

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat