İşçinin Hafta Tatilinde Çalıştırılması Durumunda Ücreti

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İşçinin Hafta Tatilinde Çalıştırılması Durumunda Ücreti

İş Kanununun 46. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; çalışılmayan hafta tatili günü için işçiye, işveren tarafından, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. İşçinin onayı alınmadan hafta tatili gü­nü çalıştırılması yasaktır. Eğer işçi, hafta tatili günü çalışmışsa, hafta tatili ücreti yanında, çalışmasının karşılığı olan ücrete, yani bir yevmiye hak kazanacağı gibi hafta tatili çalışması, haftalık kırk beş saatin üzerinde ise, fazla çalışma sayılır ve çalıştırıldığı hafta tatili ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi gerekir, buna göre işçiye hafta tatilinde yaptığı çalışma karşılığı olarak iki buçuk yevmiye (%150 zamlı) ödenmek zorundadır. Ancak, çalıştırıldığı hafta tatili yerine hafta içinde bir gün istirahat veriliyorsa, ne çalışılan hafta tatili için ayrıca ücret ne de fazla ça­lışma ücreti söz konusu olur.

Hafta tatili ücreti hesaplanırken bir yıl 52 hafta olarak dikkate alınır.

Hesaplanan toplam brüt hafta tatili alacağından gelir ve damga ver­gisi kesildikten sonra geriye kalan net tutar işçi A’ ya ödenir.

Postalar halinde çalışmada da, haftanın bir başka günü kendisine yirmi dört saat dinlenme süresi verildiğinden Cumartesi günü saat 24.00′ da vardiyaya giren ve Pazar günü saat 08.00′ a kadar çalışan işçinin hafta tatilinde çalıştığından bahisle zamlı ücrete hak kazanması söz konusu olmaz.

İş Kanununun 46. Maddesinin son fıkrası uyarınca, yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçinin hafta tatili ücreti işveren tarafından ödenir.

Hafta tatili ücreti, işçinin haftanın tatilden önceki günlerinde yasa­nın 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olması halinde verilmesi zorunlu olan dinlenmenin karşılığıdır. İşçinin hafta tatili gü­nünde iş akdinin sona ermesi durumunda dinlenme hakkının kulla­nılması ve kullandırılması fiilen mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda, 4857 sayılı İş Yasası’nm 59. maddesinin “İş sözleşmesinin, her­ hangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir ” hükmü kıyasen uygula­narak, hafta tatiline hak kazanmasına rağmen o gün çıkışı verilmesi nedeni ile hafta tatili iznini fiilen kullanmayan işçiye o hafta tatiline ilişkin ücretinin tahakkuk ve tediye edilmesi gerekmektedir. Tahakkuk ve tediye işlemlerinin uygun olabilmesi ve personel veya muhasebe departmanlarında kullanılan sistemlerin de yapılan işlemleri karşılaya­bilmesi için çıkış tarihinin hafta tatilinden sonraki gün olarak gösteril­mesi yerinde olacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat