İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ – KISMİ DAVA

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Tazminat Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, davalıya ait işyerinde …/…/… tarihinden beri … sigorta sicil numarası ile sigortalı olarak çalışmaktaydı. …/…/… tarihinde haklı bir gerekçe olmaksızın ve bildirimsiz olarak işine son verildiği müvekkilime bildirilmiştir.
  2. Davalı işveren İş Kanunu ile müvekkilime tanınan hakları yerine getirmemiş ve müvekkilime hiçbir ödeme yapmamıştır. Oysa … Türk Lirası kıdem tazminatı, … ihbar tazminatı, …  Türk Lirası fazla mesai ücreti, …  Türk Lirası hafta tatili ücreti olmak üzere … toplam Türk Lirasının tahsili için bu davayı açma zaruret hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Sigorta kayıtları, ücret bordoları, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, açılan davanın kabulü ile müvekkilimin fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile ……. Türk Lirası tazminatın dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat