İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

İŞÇİLİK ALACAKLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                           :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Feshin geçersizliğine Karar Verilmesi Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil,…../…./……. tarihinde ….… Belediyesinde asgari ücretle işe başlamıştır. …../…./…..tarihinde işten çıkartılmıştır. Tekrar …./…./…… tarihinde tekrar işe başlatılmıştır. En son …./…/…. tarihinde davalı belediye başkanı tarafından, müvekkil kendisine oy vermediği gerekçesi ile ………..TL aldığı işinden çıkartılmıştır. Bu süre zarfında bilgisayar bilen üniversite mezunu birisi olarak Belediye’de su tahakkuk ve tahsilât işleri ile görevlendirildiği halde sırf politik nedenlerle; şahsını rencide ederek işi kendisinin bırakmasını sağlamak için, işi ile ilgisi olmayan çöplerin toplanması, kavakların sulanması gibi işlerde çalıştırılmak istenmiştir.. Müvekkilim, bu işleri istemeyerek de olsa yaptığı halde iş akdi feshedilmiştir.
  2. Müvekkilin, iş akdi, 25. maddede düzenlenen haklı nedenle derhal fesih sebepleri oluşmadığı halde kanuna ve fesih usulüne aykırı olarak bildirim sürelerine uyulmadan sona erdirilmiştir. İş Kanunu 25/II. maddesinde düzenlenen “ödevli bulunduğu işi hatırlatıldığı halde yapmama” sebebi ve belirtilen diğer sebepler oluşmamıştır. Bu aykırılıklar nedeni ile feshin geçersizliğine karar verilmesini ve m. 17 gereğince bildirim süresine ilişkin ücret tutarınca ihbar tazminatına karar verilmesini ve ayrıca 1475 sayılı İş Kanunu 14. madde gereğince müvekkilim, hak kazandığı halde kıdem tazminatını işveren ödememiştir. Bu fesih İş Kanununun 22. maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

DELİLLER                           :  Maaş bordroları, fesih bildirim belgesi, tanıklar vs. deliller.

HUKUKU NEDENLER        :  4857 ve 1475 sayılı İş Kanunları, HMK ve sair İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile İş Kanununun 21. maddesine göre feshin geçersizliğine ile müvekkilimin işe iadesine, bu maddedeki tazminatın da müvekkile ödenmesine bu mümkün olmadığı takdirde fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, ihbar tazminatı olarak ………… TL’nın, kıdem tazminatı olarak ……….TL’nın Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile davalıdan tahsiline, tarafıma ödenmeyen ……… (fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak üzere) TL dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat