İşçilik Alacağı Temyiz Dilekçesi

İşçilik Alacağı Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEHİRİ İCRA VE MÜRAFAA TALEPLİDİR

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVALI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     :… İş Mahkemesinin … tarihli … E- … K. sayılı kararı hakkında öncelikle tehiri icra kararı  verilmesi, mürafaa açılması ve nihayetinde yapılacak temyiz incele­mesi sonucunda usul ve esasa aykırı olan Yerel Mahkeme kararının BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Sayın Mahkeme davacı tarafın talepleriyle bağlı olup bu talepleri aşacak şekilde hüküm kuramaz. Taleple bağlılık ilkesi gereğince davacının talepleri aşılarak karar verilmiş olması hatalıdır. Davacı tarafça dava dilekçesinde;

Kıdem tazminatı yönünden davanın açıldığı tarihten itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle,

İhbar tazminatı yönünden dava tarihi göz önünde tutularak yasal faizle,

Eksik ücret alacağı yönünden dava tarihi göz önünde tutularak yasal faizle,

Asgari geçim indirimi yönünden dava tarihi göz önünde tutularak yasal faizle talepte bulunulmuştur.

Islah dilekçesinde ise faiz talebi bulunmamaktadır.

Hal böyle iken Sayın Mahkeme kararında;

Kıdem tazminatı yönünden fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle hüküm kurmuştur oysa davacının talebi ile bağlı kalarak dava tarihinden itibaren faize karar vermesi gerekmektedir.

İhbar tazminatı yönünden … TL için dava tarihinden, … TL için ıslah tarihinden itibaren  yasal faizle hüküm kurmuştur. Oysa davacının talebi ile bağlı kalarak ıslah edilen kısım için faiz talep edilmediğinden sadece … TL için dava tarihinden itibaren yasal faize karar vermesi gerekmektedir.

Eksik ücret alacağı yönünden dava tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle hüküm kurmuştur. Oysa dava dilekçesinde bu kalem alacak için de yasal faiz talep edilmiştir.

Asgari geçim indirimi yönünden …TL için dava tarihinden, … TL için ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle hüküm kurmuştur. Oysa davacının talebi ile bağlı kalarak ıslah edilen kısım için faiz talep edilmediğinden sadece … TL için dava tarihinden itibaren yine davacının talebi ile bağlı kalınarak yasal faize karar vermesi gerekmektedir.

2. Bordrolarda yazılı ücretten farklı bir ücret aldığını iddia eden davacı taraf, bu iddiasını ispat ile yükümlüdür. Davacının imzasını taşıyan hizmet akdinde, SGK kayıtlarında, imzalı ücret bordrolarında davacının en son brüt ücretinin … TL olduğu sabittir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca bordro aksi aynı yazılı bir belgeyle ispat edilmediği sürece kesin delil mahiyetinde olup yukarıda belirtilen ve tamamı davacının imzasını taşıyan belgeler de nazara alındığında işçinin ücreti yönünden yaptığı itirazların yersiz olduğu ve iddiasını ispat edemediği açıktır.

3. Yalnızca tanık ifadeleri ile ispatın yeterli görülmediği sabit olmakla bu beyanlarda belirtilen ücretten yola çıkılarak bilirkişi raporundaki hesaba dayanak alınamayacağı tartışmasızdır. Nitekim Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızı içerir dilekçede de bu hususa dikkat çekilmiştir.

4. Davacı resmi ücret bordrolarındaki gerçek ücretinin aksini yine aynı güçteki yazılı belgelerle ispatlayamamışken; üstelik dava dilekçesinde ücret alacağının hangi aya dair olduğu dahi açıklanmamış … TL olarak talep edilen ücretin kaç günlük, kaç aylık ya da ne kadar sürelik ücret olduğu dahi belirlenmemişken; Sayın Bilirkişinin yorum yoluyla seçenekli olarak … TL veya … TL olarak hesap yapması, Sayın Mahkemenin de bambaşka bir rakam olan … TL ücret alacağına hükmetmesinin dayanağı tarafımızdan anlaşılamamıştır. Davacıya yapılan maaş ödemeleri bankadan yapılmış olup bankadan istenen belgelerde ödenememiş maaşı görünmemektedir.

5. İŞ AKDİNİN FESHİ VE KIDEM – İHBAR TAZMİNATI İDDİASI YÖNÜNDEN İTİRAZLARIMIZ: Davacının iş akdinin feshedilme sebebi;

   Makine başında sigara içmesi,

   Şirket kayıtlarının tutulduğu server odasına girerek kamera kayıtlarını silmesi,

  CNC tezgahını çalışır halde gerekli tedbirleri almadan bırakmasıdır.  

Yukarıda sayılan eylemler, 4857 sy. yasanın 25/II maddesinin (e) , (h) ve (ı) bentlerinde sayılan hallerden olup işverene haklı sebeple fesih hakkı vermektedir. 

6. Davacının (a) maddesiyle belirttiğimiz eylemi, … tarihli ve kendi el yazısıyla yazdığı “Presin başında sigara içtiğimi kabul ediyorum” beyanını içeren yazısı ile sabittir.

7. Davacının (b) maddesiyle belirtilen eylemi ise; kamera görüntülerinin yanı sıra davacı tanığı olarak dinlenen ve … tarihinde bu eylemleri davacı ile birlikte gerçekleştiren kişilerden biri olan ….’in … tarihli yazılı savunmasındaki “Kamera odasına arkadaşlarımın teşvikleri ile girdim” şeklindeki beyanı ile sabittir.

8. Davacının (c) maddesiyle belirtilen eylemi ise … havale tarihli cevap dilekçemiz ekinde sunulan CD’de yer alan kamera kayıtlarıyla sabittir.

9. Ayrıca davacının değişik tarihlerdeki disiplinsiz davranışlarını gösteren ve birçoğunda davacının imzası olan tutanaklar da dosyada mevcuttur. Sayın Bilirkişi, ilginç bir yaklaşımla, davacının bu tutanaklarda imzasının olmasına rağmen ve davacı dışında iki kişinin daha imzası bulunmasına rağmen belgede başka imza sütunları boş olduğundan bu belgelere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirtmiştir. Sayın Heyetinizce de takdir edileceği üzere tutanaklar durumu tevsik eden belgelerdir. Bu belgelerde tanık olarak belirli sayıda kişinin imzası şart değildir. Bu bağlamda davacı dışında iki kişinin daha imzasının olmasına rağmen bu belgeye şüpheyle yaklaşılması Sayın Bilirkişinin dosyayı gereken özenle incelemediği hususunda bizleri şüpheye düşürmüştür.

10. Tüm bu delillerin ışığında müvekkil davalının fesih sebebinin haksız olduğu, haklı nedenle feshi gerektirecek eylemlerde bulunulduğunun ispatlanamadığı kanaatine varılması haksız ve hukuka aykırı bir yaklaşımdır.

11. Sonuç olarak; davalı müvekkilce haklı olarak feshedilen iş akdi sebebiyle davacının herhangi bir kıdem ya da ihbar tazminatına hak kazanmamış olması gerekmekteyken aksi yönde hüküm kuran Yerel Mahkeme kararının BOZULMASI gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle;

Temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar TEHİRİ İCRA KARARI VERİLMESİNE,

MÜRAFAA GÜNÜ tayini ile taraflara tebliğine,

…. İş Mahkemesi’nin … tarihli … E- … K. sayılı kararının BOZULMASINA,

Mürafaa vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

TEMYİZ EDEN DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat