İşçilik Alacağı Davaya Cevap ve Delil Listesi 

İşçilik Alacağı Davaya Cevap ve Delil Listesi 

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                  : .…/… E.

DAVALI                       : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                        : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                      : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                        : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                          :Davaya yanıtlarımızın ve delil listemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı, davalı müvekkil şirkete ait otelde …. tarihinde işe başlamış olup sadece yaz sezonunda mevsimlik işçi olarak .. tarihine kadar çalışmıştır. …Tarihleri arasında olmak üzere 8 yaz sezonu çalışması olmuştur. Toplam çalışma süresi ise … yıl, … ay, … gündür.

2. Davacının son aldığı brüt ücret … TL’dir. Bordrolarda yazılı ücretten farklı bir ücret aldığını iddia eden davacı taraf, bu iddiasını ispat ile yükümlüdür. Davacının imzasını taşıyan hizmet akdinde, SGK kayıtlarında, imzalı ücret bordrolarında ve yine davacının imzasını havi ve davacı tarafça itiraz edilmeyen … tarihli İbranamede davacının brüt ücretinin … TL olduğu sabittir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca bordro aksi aynı yazılı bir belgeyle ispat edilmediği sürece kesin delil mahiyetinde olup yukarıda belirtilen ve tamamı davacının imzasını taşıyan belgeler de nazara alındığında işçinin ücreti yönünden ileri sürdüğü iddiaların tamamen yersiz olduğu açıktır. Ayrıca bu iddiaları doğrultusunda açılan bir tespit davası da bulunmamaktadır. Bu nedenle de davacının ücretinin resmi bordrolarında görünen ücret olduğu tartışmasızdır. Yalnızca tanık ifadeleri ile ispatın yeterli görülmediği sabit olmakla davacının bu iddiasını ancak bordrolarla aynı güçte yazılı belgeler ile ispatlayabileceğini tekrar ederiz.

3. Dilekçemiz ekinde dosyaya sunulan belgelerde esasen ücret konusu sabit olmakla birlikte ücret konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunması halinde emsal ücret araştırması yapılarak bir sonuca varılması gerekmektedir. Bu kapsamda; işçinin yaşı, eğitim durumu, meslekteki kıdemi, işyerindeki çalışma süresi ve yaptığı iş ile işyerinin özelliklerine göre ilgili meslek kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılmalıdır. Emsal ücret araştırması yönünden tarafımızca kuruluş isimleri celse arasında sunularak masrafları yatırılacaktır.

Davacı Tarafa Yapılan Ödemeler Ve İbranemeler:

1. Davacı taraf iş akdini kendi isteği ile sonlandırdığından, talep etmiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmayacağı çok açıktır. Yine haksız talepleri olan fazla mesai ve hafta sonu tatili ücretlerine de hak kazanmamış olup, yıllık … saate kadar olan fazla mesai ücretlerinin brüt ücrete dahil olduğu hizmet akdinde de yer almaktadır.

2. Yine herhangi bir kabul anlamına gelmemek üzere davacıya yapılan ödemelerin mahsup edilmesi gerekmektedir. … Tarihli … TL tutarındaki tediye makbuzu da bu anlamda dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgelerdendir.

3. Dosyaya delil olarak sunulan ve her çalışma sezonu sonunda davacı tarafından her türlü hak ve alacağı ödenmiş olarak imzalanan ibranameler hukuka ve Yargıtay’ın yerleşik kararlarına uygun olarak düzenlenmiş olup geçerlidir. Şöyle ki; ibranamede miktar gösterilmemiş ve diğer işçilik alacakları ile birlikte kıdem tazminatının alındığı net olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla gerçek anlamda ibraname ile … – … dönemindeki işçilik haklarının davacı tarafa ödendiği sabittir.

Davacının Mevsimlik Çalışması:

Davacının çalışmalarının mevsimlik olduğu sigortalı hizmet dökümünde açıkça görüldüğü gibi dava dilekçesinde de kabul edilmiştir. Davacının hak ettiği herhangi bir alacağı bulunmamasına ve herhangi bir kabul anlamına gelmemek üzere; davacının çalışma sürelerinin mevsimlik çalışmanın esasına uygun şekilde, askı süreleri düşülerek hesaplanması asıldır. Davacının toplam çalışma süresi … yıl, … ay, … gündür.

Zamanaşımı İtirazımız:

Fazla mesai, hafta tatili gibi işçilik alacakları TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 147 MD. UYARINCA 5 YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİDİR. Herhangi bir kabul anlamına gelmemek üzere, dava tarihi olan … tarihi itibariyle … tarihinden itibaren … TL fazla mesai ve … TL hafta tatili ücret talep edilebilmekte olup daha önceki tarihler ile ilgili olarak zamanaşımı itirazımız bulunmaktadır.

Faiz Başlangıç Tarihi Ve Faiz Oranı Hakkında İtirazımız:

Davacı taraf bütün alacak kalemleri için işten çıkış tarihi olan … tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi talep etmiştir. Herhangi bir kabul anlamına gelmemek üzere; kıdem tazminatı alacağı ile ilgili olarak iş akdinin feshinden itibaren faiz talep edilebiliyor ise de diğer alacak kalemleri yönünden dava tarihinden itibaren talep edilebilmektedir. Ayrıca kıdem tazminatı talepleri için en yüksek banka mevduat faiz oranı kabul edilmekteyken davacı tüm alacak kalemleri için bu faiz oranını talep etmiştir. Diğer alacak kalemleri için ancak yasal faiz oranı talep edilebilecektir. Davacının faiz başlangıç tarihi ile talep etmiş olduğu faiz oranına da ayrıca itiraz ediyoruz.

DELİLLER:

1. SGK kayıtları,

2. İşyeri Şahsi Sicil dosyası

3. İşyeri kayıtları,        

4. Ücret Bordroları,

5. İbranameler,

6. Davacıya yapılan ödemelere ilişkin makbuz ve sair yazılı evraklar,

7. Tutanaklar,

8. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

9. Tanık beyanı (İsim ve adresleri daha sonra bildirilecektir),

10. Her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                 : Davanın açıkladığımız nedenlerle reddine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat