İş Kazası Tazminat Davası Kusur Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

İş Kazası Tazminat Davası Kusur Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         :1) Davanın esası hakkında beyanlarımız,

2) … Tarihli kusur raporuna karşıbeyan ve itirazlarımız ile

3) Üç kişilik uzman bilirkişiden oluşacak bir heyete, yeniden kusur raporu alınması için, dosyanın tevdiine karar verilmesi taleplerimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Müteveffa …,CNC tezgahın dapres işçisi olarak, davalı müvekkil şirket bünyesinde çalışmaktayken … tarihinde saat … sularında çay molası sırasında üzücü kaza neticesinde vefat etmiştir.

2. Her şeyden önce önemle belirtmek isteriz ki davalı müvekkile ait işyerinin adres değişikliği sebebiyle torna ve freze gibi iş makinelerini taşıma işi dava dışı …. tarafından üstlenilmiştir. Taşıma işi yerine getirilmekteyken üzücü kaza gerçekleşmiştir. Taşıma işi başlı başına … tarafından yerine getirilirken davalı müvekkil şirket taşıma işine hiç karışmamakta, sadece kendi iştigal alanının faa­liyetini sürdürmektedir. Taşıma işinin … tarafından kendi işçileri, kendi ekipman ve araçlarıyla yapılması konusunda anlaşma yapılmış ve bu şekilde gerçekleşmiştir.

3. … Tarihli SGK Teftiş Başkanlığı İnceleme Raporundaki görgü tanıklarının ifadelerinde taşımanın bu işi üstlenen M. İnşaat tarafından, kamyon ve forkliftlerle yapıldığı, müteveffanın CNC tezgahında görevli işçi olduğu, kendi görevi dışında taşıma işiyle ilgili herhangi bir görevlendirme yapılmadığı, talimat verilmediği, kazanın müteveffanın çay molası dinlenme saatinde meydana geldiği belirtilmiştir. Müteveffa CNC tezgahında çalışan vasıfsız bir işçidir ve kendisine sadece bu işle ilgili eğitim verilmiş, görevlendirme yapılmış ve uygun iş güvenliği ekipmanı teslim edilmiştir. Bu nedenle de kaza esnasında müteveffa baretsizdir. CNC tezgahındaki işçinin baret takma zorunluluğu olmadığı gibi bunun herhangi bir faydası da yoktur. Aksine işini doğru bir şekilde yapmasına engeldir.

4. 4.Yine müteveffa gibi CNC tezgahında çalışan işçilerden, olaya bizzat tanık olan başkaları da yine aynı şekilde müteveffa ile birlikte çay molası sırasında kendi işleri olmayan taşıma işine yardım amacıyla katılmışlardır. Bu durum Sayın Mahkeme huzurunda vermiş oldukları ifadelerinde de açıkça dile getirilmiştir. Bu durum kesinlikle davalı müvekkilimin istek ya da talimatıyla gerçekleşmediği gibi hiçbir şekilde görüş ve bilgisi dahilinde de değildir.

5. 5.Ceza dosyasındaki kusur durumu raporunda davalı müvekkil şirket teknik müdürünün tali kusurlu olduğu, müteveffanın tali kusurlu olduğu ve dava dışı M. İnşaat’ın ise asli kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır.

6. … Tarihli kusur raporunda davalı müvekkilin yük indirilmesi taşınması gibi işlerde alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda müteveffanın iş güvenliği uzmanınca eğitildiğini gösterir eğitime katılım belgesi mevcut olmadığı belirtilmiştir. Bu çok doğaldır çünkü müteveffa CNC tezgahında çalışan vasıfsız bir işçidir. Bu nedenledir ki yük indirilmesi ve taşınması ile ilgili bir eğitime tabii tutulmamıştır.

7. Sayın bilirkişi tamamen kendi yorumunu rapora yansıtarak işçilerin yük indirilmesi sırasında yardım amaçlı olarak müdahalelerini iş yaşamının akışına ters olarak nitelendirmiştir. Sayın Bilirkişi gelenek ve göreneklerimizde yardımlaşmanın önemi ve günlük yaşamda bulduğu karşılık göz ardı edilmiştir. Taşıma işini yapan başka bir şirket olsa da hatta müteveffa sadece yoldan geçen herhangi biri dahi olsa böyle bir durumda yardım istenmesi halinde hatta böyle bir talep olmasa da yardım edebilecektir. Bu günlük yaşantımızda çok kez rastladığımız yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olabilecek bir olaydır. Ancak göz ardı edilmemesi gereken diğer bir konu da müteveffanın bağışlanamaz kusurudur. Müteveffa yardım amaçlı olarak görevlendirildiği iş dışında, çay molası sırasında meydana gelen kaza sebebiyle bağışlanamaz derecede kusurludur. 

İşçinin görevlendirilmediği bir işte çalışması ya da yapması gerekenin dışında bir biçimde görevini yapması ağır ve bağışlanamaz kusurlu davranışı açıklamaktadır.

8. Yine aynı şekilde raporda müteveffaya baret verilmesi gerekliliği ve buna dair bir zimmet evrakı bulunmadığı belirtilmiştir. CNC tezgahında vasıfsız işçi olan birine baret verilmesi söz konusu değildir. İşçilerin çay molası sırasında kendi işlerinin başında değilken yardım amacıyla taşıma işini yüklenmiş olan … İnşaata ait araca çıkarak malzemeleri indirmeye çalışmaları tamamen davalı müvekkil şirketin bilgisi ve talimatı dışında gerçekleşen bir durumdur. Bu sebeple de davalı müvekkilce böyle bir durumun önceden öngörülerek baret verilmesi kesinlikle kendisinden beklenemez. Bu nedenle davalı müvekkil şirketin birinci derecede kusurlu olduğu yönündeki rapora itiraz ediyoruz.

9. İşçinin görevlendirilmediği bir işe gitmesinin kusurluluğunu oluşturacağı şüphesizdir. Fakat kusur raporunda bu yönde bir kusur durumunun belirlenmemesi kanaatimizce hatalıdır. Kusur raporunda müteveffa ile ilgili sadece kaza sırasında aracın eğimini ve diğer tüm koşulları göz önünde tutarak yüklerin durumunu kontrol etmemek ve tehlike anında uygun noktalara kaçmamak konularında kusur atfedilmiştir. Oysa ki görevlendirilmediği bir işte ve o iş kendi işverenine ait bir iş değilken, başka bir firma olan … İnşaat tarafından yürütülen bir işte kendiliğinden yer almakla ağır kusurludur. Bu yönde raporda herhangi bir kusur atfı bulunmamakla rapor eksik ve hatalıdır kanaatindeyiz.

10. Sonuç olarak davalı müvekkile atfedilen … kusur oranı ile müteveffaya atfedilen … kusur oranına itiraz ediyor, içinde uzman hukuk bilirkişisi de barındıran 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden yeniden rapor alınmasını Sayın Mahkemeden saygı ile arz ve talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz ve re’sen incelemeniz sırasında ortaya çıkacak diğer nedenlerle; hakkaniyete ve hayatın olağan akışına aykırı kusur raporuna itirazlarımızın kabulü ile yeniden kusur raporu alınmak üzere dosyanın bu kez içinde uzman hukuk bilirkişisi de barındıran, üç kişilik uzman bilirkişiden oluşan heyete tevdiine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)