Gerçek Maaş Üzerinden Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi

Gerçek Maaş Üzerinden Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : … – … Tarihleri arasında … TL net ücret artı prim üzerinden hizmet tespiti talebidir.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkilim Sosyal Güvenlik Kurumuna … numarayla kayıtlı .., … tarihinde aylık net … TL ücret artı prim sistemi ile davalı şirkette V. Telekomünikasyon A.Ş retention görevi ile çalışmaya başlamış olup kurumsal satış danışmanı olarak devam etmiş ve en son olarak da takım lideri pozisyonunda çalışmıştır. Aylık net ücreti ve priminin dışında aylık … TL net yemek ücreti bulunmaktaydı.

Müvekkilimin maaşının bir kısmı … Bankası … Şubesi Iban No : … … nolu hesaba yatmakta bir kısmı ise ekte sunmuş olduğumuz şekilde elden imza karşılığı kendisine ödenmekteydi. Aynı şekilde hak etmiş olduğu primler de ücret bordrosuna yansıtılmamış elden evrak imzalatılmak şartıyla kendisine ödenmiştir.

Davalı sigorta primlerini düşük ödemek için gerçek ücret yerine daha düşük ücret göstermiş olup resmiyette görünen kısmı banka üzerinden öderken geri kalan kısmı ise elden imza karşılığı müvekkilime ödemiştir. Müvekkille aynı dönemde çalışmış olan bordro tanıkları dinlendiğinde de bu durum açıkça ortaya çıkacaktır.

Ayrıca yapmış olduğu kontratlara ve satışlara istinaden prime hak kazanan müvekkilime ödenen primlerin tespiti için müvekkilime ait … kod ve adı ile ilgili operatörlerden sorulmasını talep ediyoruz. …-… Tarihleri arasında … ve …-… tarihleri arasında …. operatörlerinin davalı şirkete göndermiş olduğu kampanya ve sözleşmelerin de ilgili kurumlardan celbi gerekmektedir. Ayrıca müvekkilimin kıdem ve ihbar tazminatı alacağı da eksik ödendiğinden bununla ilgili açtığımız dava derdest olup mahkeme ve numarası tarafımızdan bilahare bildirilecektir.

Müvekkilimin … tarihinden davalı tarafından haksız olarak işten çıkarıldığı tarihe kadar olan aylık net … TL artı prim üzerinden eksik sigorta primlerinin tamamlattırılması talepli işbu davayı açmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, İş Kanunu ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER

1. SGK kayıtları (İlgili kurumdan celbi)

2. İşyeri şahsi sicil dosyası (Davalıdan celbi),

3. Müvekkilimin elden aldığı maaşlardan bazılarına ait evraklar (EK 1),

4. Müvekkilimin elden aldığı primlerden bazılarına ait evraklar (EK 2),

5. Aktivasyon evrakları işleyiş formu örnekleri (EK 3),

6. Evrak teslim tutanağı örnekleri (EK 4),

7. Alacak dava dosyası (Mahkeme ve numarası bildirilecektir)

8. …-… Tarihleri arasında … ve …-… tarihleri arasında …. operatörlerinden müvekkile ait … kod numarası ve adıyla hak etmiş olduğu prim miktarının sorulması

9. …-… Tarihleri arasında … ve …-… tarihleri arasında A. İletişim Hizmetleri A.Ş. operatörlerinin davalı şirkete göndermiş olduğu kampanya ve sözleşmeler (İlgili her iki kurumdan ayrı ayrı celbi),

10. Ücret araştırması (İstanbul Ticaret Odası’ndan sorulması),

11. Bordro tanıklarının beyanları. Tanıklarımız:

12. (Ad, Soyad, TC Kimlik no, Adres)

13. (Ad, Soyad, TC Kimlik no, Adres)

14. (Ad, Soyad, TC Kimlik no, Adres)

15. Bilirkişi incelemesi,

16. Yemin ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile müvekkilimin eksik ödenen sigorta primlerinin … tarihinden itibaren aylık net … TL artı prim üzerinden tespitine, diğer davalı Sosyal Güvenlik Kurumunun vaki sataşmasının önlenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)