İrade Dışında Gerçekleşen Bankacılık İşlemi Bankadan Alacak Talebi Dava Dilekçesi

İrade Dışında Gerçekleşen Bankacılık İşlemi Bankadan Alacak Talebi Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         :Replik dilekçemiz ile delil listemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Yerleşik Yargıtay içtihadına göre bankalar, objektif özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklanan hafif kusurlarından dahi sorumludurlar. Banka müşterisinin hesabında bulunan paranın müşterinin haberi olmadan bilgisayar korsanlığı yoluyla başka bir hesaba aktarılmasının önlenmesi konusunda ek güvenlik tedbiri almayan banka hafif kusurundan dahi sorumlu olup müşterisinin zararını ödemek zorundadır.

2. Davalının ileri sürdüğü Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi”nin 7.2. maddesindeki haksız şartın kabulü mümkün değildir. Bu tür sözleşmelerin şartlarının taraflarca karşılıklı olarak kararlaştırılmadığı ve banka tarafından müşterilerine imzalatıldığı bilinen bir gerçektir. Bu sebeple müşterinin “tamamiyle kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder” şeklindeki maddesinin davalı banka tarafından ileri sürülmesi kabul edilemez. Tek taraflı olarak hazırlanarak müşteriye imzalatılan bu tür bağlayıcı beyanların tüketiciye seçme şansı vermeden imzalatılmış olması sebebiyle itibar edilemeyeceği Tüketici Kanununda düzenlenmiştir.

DELİLLER

1. … Cumhuriyet Başsavcılığının …. numaralı dosyası,

2. Banka Dekontu örneği,

3. Bilirkişi incelemesi,

4. Tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TBK/49, 4077 sayılı kanun m. 6 ve ilgili diğer mevzuat

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile davacı müvekkilimin rızası dışında çekilen … TL’nin … tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)