İpoteğin Kaldırılması İcra Tetkik Mercii Dilekçesi

İCRA  TETKİK  MERCİİ  HAKİMLİGİ’NE

                                                                                                KAYSERİ

 

 

İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi

DOSYA NO          :         Esas

 İPOTEĞİN KALDIRILMASINI

İSTEYEN BORÇLU                 :                                                                   

 

VEKİLİ                                   :

 

 KARŞI TARAF (ALACAKLI)  :

 

D.KONUSU                            :İ.İ.K.m.153 uyarınca ipoteğin terkini (silinmesi) talebidir.

 

 

OLAYLAR                             :

1-Müvekkilimin alacaklıya olan borcuna karşılık         ili    ilçesi    mevkii   ada   parsel  sayılı taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tesis edilmiş bir ipotek vardır.

2-Alacaklıya ipotek bedelinin ödenmesine karşın ipoteği kaldırmaktan kaçınmaktadır.

3-Alacaklıya               İcra Müdürlüğünce                esas sayılı dosyada gönderilen        tarihli yazıya rağmen alacaklı ipoteği kaldırmamakta direnmektedir.

4-Açıklanan sebeplerle İpoteğin İ.İ.K.m.153 uyarınca kaldırılması için Hakimliğinize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.m.153 T.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                 :İcra dosyası, Tapu kaydı ve her türlü kanuni delil.    

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle söz konusu taşınmaz üzerindeki ipoteğin İ.İ.K.m.153 uyarınca terkinine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

/      /

                                                                                   İpoteğin kaldırılmasını isteyen (Borçlu)

vekili

Av.

EKİ                  :

Onanmış vekaletname sureti

Tebliğ zarfı ve pulu

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...