İpoteğin Kaldırılması İcra Tetkik Mercii Dilekçesi


İCRA  TETKİK  MERCİİ  HAKİMLİGİ’NE
                                                                                                KAYSERİ
 
 
İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi
DOSYA NO          :         Esas
 İPOTEĞİN KALDIRILMASINI
İSTEYEN BORÇLU                 :                                                                   
 
VEKİLİ                                   :
 
 KARŞI TARAF (ALACAKLI)  :
 
D.KONUSU                            :İ.İ.K.m.153 uyarınca ipoteğin terkini (silinmesi) talebidir.
 
 
OLAYLAR                             :
1-Müvekkilimin alacaklıya olan borcuna karşılık         ili    ilçesi    mevkii   ada   parsel  sayılı taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tesis edilmiş bir ipotek vardır.
2-Alacaklıya ipotek bedelinin ödenmesine karşın ipoteği kaldırmaktan kaçınmaktadır.
3-Alacaklıya               İcra Müdürlüğünce                esas sayılı dosyada gönderilen        tarihli yazıya rağmen alacaklı ipoteği kaldırmamakta direnmektedir.
4-Açıklanan sebeplerle İpoteğin İ.İ.K.m.153 uyarınca kaldırılması için Hakimliğinize başvurma zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.m.153 T.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                 :İcra dosyası, Tapu kaydı ve her türlü kanuni delil.    
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle söz konusu taşınmaz üzerindeki ipoteğin İ.İ.K.m.153 uyarınca terkinine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
/      /
                                                                                   İpoteğin kaldırılmasını isteyen (Borçlu)
vekili
Av.
EKİ                  :
Onanmış vekaletname sureti
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat