Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

İNTERNET ÜZERİNDEN TEDARİK VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme, bir taraftan ….. adresinde mukim tedarikçi (bundan sonra TEDARİKÇİ diye anılacaktır) ….. Şirketi ile diğer taraftan ….. adresinde mukim ….. A.Ş. (bundan sonra ŞİRKET diye anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, şirketin tedarikçi firmadan nihai tüketiciler için satışa sunulmak üzere bedeli mukabili ürün satın alması ve tarafların buna ilişkin olarak üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3- Şirketin Hak ve Yükümlülükleri

1-  Şirket, tedarikçi firmalarla yaptığı görüşmeler neticesinde tedarikçi firmalardan aldığı ürünleri stok programına girerek üyelere reyon şeklinde sunmaktadır. Bu reyonlarda tedarikçilere ait markalar adı altında ürünler sergilenmekte ve satışa çıkarılmaktadır. Bu reyonlarda bulunan ürünlere ait fotoğraflar ürün numunelerinin ….. A.Ş. ye teslimi ile birlikte fotoğraflanarak galenlerde gösterime hazır hale getirilmekte ve numuneler fotoğraf çekiminin hemen ardından tedarikçiye teslim edilmektedir.

2-  Şirket, her bir reyon için tedarikçiyle ayrı sözleşme yapacaktır. Şirket ürünler üzerinden toplamda KDV hariç % 40 kar elde edecek şekilde satış yapmayı hedeflemektedir. Oceanleo networkünde bulunan üyelere her bir üründen % 20 kar kalacak şekilde prim dağıtılacak olup, üyeler isterler ise sistemden satış fiyatı üzerinden karlarını % 10 arttırabilir ya da % 10’a düşürebileceklerdir. Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında ürün fiyatlarından şirket toplamda % 30 – % 50 arası karlılık gözetecektir. Satışların tümü mesafeli satış sözleşmesi genel esaslarına göre yapılacak ve ürünlerin iade ve değişimleri ile ilgili şartlar tedarikçi firmalar tarafından da aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

3-  Şirket, nihai tüketicilere satışa sunmak amacıyla tedarikçiden ürün talep ettiği takdirde, ihtiyacı olan ürünlerin marka, model, renk, kod numarası, ölçü, ebat, teslim edilecek adres, adet ve tüm niteliklerini belirleyerek, hangi üründen ne kadar istediği hususundaki siparişini tedarikçiye bildirecektir. Satışa sunduğu ürünlerden tarafından satıldığı tedarikçiye bildirilen ürünleri tedarikçiden talep etmekte, kargolama ücreti bu aşamada tedarikçi tarafından karşılanmaktadır. Tedarikçiden gelen ürünleri satın alan üyelere şirket mesafeli satış sözleşmesi çerçevesinde kargolamaktadır. Bu süreç sözleşme süresince bu şekilde işlemektedir.

4-  Şirket tedarik yapacağı firmalarla tedarik sözleşmesi adı altında karşılıklı bağlayıcı bir sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşmedeki genel işleyiş şu şekildedir;

  1. a) Şirket tedarik yapacağı firma ile tedarik edilecek ürünler üzerinde anlaşma yaparak ürünleri belirlemektedir.
  2. b) Tedarikçi firma bu ürünleri stok, beden, renk, tür ve adet olarak belirlemekte ve ilgili ürünlerin internet satışı için.belirli bir süre içerisinde şirkete izin vermektedir.
  3. c) İlgili süre içerisinde şirket bu ürünlerin internet satışını yapmakta, satışı yapılan ürünlerin ücretlerini göndererek ürünlerin kentlisine ulaştırılmasını talep etmektedir.
  4. d) Ürünlerin kendisine ulaşmasına müteakip olarak şirket bu ürünleri sistemi üzerinden salın alan üyelere kargo yoluyla ulaştırmaktadır.
  5. e) Satışın ardından mesafeli satış sözleşmesi hükümleri gereği iade ve sorunlu ürünlerle ilgili olarak tedarikçi firma sorumlu olacaktır. İade edilen ürünler şirket tarafından tedarikçi firmava gönderilerek cari hesaplardan düşümü yapılacak veya aynı ürün üzerinden ürün değişimi gerçekleşecektir.
  6. f) Tedarikçi firmanın şirkete tanıdığı süre içerisinde tedarikçi firma stokunda tutulan ürünler içerisinde satışı gerçekleşmeyen ürünlerde şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  7. g) Şirket Oceanleo networkünde satış için ayrılan stoktan istediği kadar ürün satabilmekte kalan stok ise tedarikçi tarafından başka kampanya ve satış organizasyonlarında kullanılmak üzere şirket rezervi dışında kampanya süresi sonunda kullanılabilmektedir.
  8. h) Şirket tedarikçilerden aldığı ürünlere % 40 kar elde edilecek şekilde fiyatlama yapabilmektedir. Bu % 40’lık kar oranı içerisinde % 10’luk ekstra fiyat artırımı ve azatlını yapabilir. Örneğin: 60.-TL’ye alınan bir Şirket Oceanleo networkünde 100 TL liste fiyatı ile satışa sunacaktır. Bu fiyatı Oceanleo üyeleri isterlerse 90 TL’ye indirebilmekte, isterlerse de 110 TL’ye çıkarabilmektedirler.

ı)   Şirket tedarikçi firmadan aldığı ürünlerin numunelerini alarak fotoğraflama hakkına sahiptir. Bu fotoğraflama sonrası numuneler tedarikçi firmaya eksiksiz teslim edilecektir. Kaybolan ürün numuneleri için şirket firmanın belirlediği tedarik fiyatı üzerinden ürün bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

  1. i) Oceanleo network sisteminde sözleşme süresince tedariki yapılacak ürünleri tedarikçi firma başka bir internet sitesi üzerinden veya mesafeli satış aracılığıyla satışını yapamaz.

5-  Tedarikçi tarafından teslim edilecek ürünler teslimat esnasında şirket tarafından konin edilecek ve ayıp içeren, kutusu hasar görmüş ya da eksik aksesuarla paketlenmiş ürünler şirket tarafından teslim alınmayacaktır.

6-  Şirket her türlü ayıbı 7 gün içerisinde tedarikçiye bildirmekle yükümlüdür.

4- Tedarikçinin Hak ve Yükümlülükleri

1-  Tedarikçi, şirket tarafından kendisine karşılıklı mutabakat ile belirlenecek şekilde saat 15.00’e kadar bildirilen siparişlerin 2 iş günü içerisinde, 15.00’den sonra bildirilen siparişlerin ise 3 iş günü içerisinde gönderimini sağlamak ile yükümlüdür.

2-  Tedarikçi satışa sunulacak ürünlere ait ürün adı, ürün kodu, marka, kategori, ürün açıklaması ve ürüne ait her türlü detay bilgileri şirket ile paylaşacaktır. Tedarikçi firma Oceanleo tedarik formuna ürünlerin bilgilerini eksiksiz girmek zorundadır. Bu ürünleri de sözleşme süresince şirkete eksiksiz tedarik etmek zorundadır. Mesafeli satışı gerçekleşmiş olan ürünün tedarikçi tarafından şirkete tedarik edilememesi durumunda tedarikçi firma ürün bedelinin % 50’si oranında ceza ödemekle yükümlüdür.

3-  Tedarikçi, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde internet üzerinden satış amacıyla şirkete temin ve teslim edeceği ürünlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli üretim izinlerinin alınmış, bu hususta yasa ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4-  Tedarikçi, işbu sözleşme süresince, şirketten gelen sipariş adetleri kadar ürün temin edecek olup, işbu çalışmanın, stok tutulacağı veya ürün depolaması yapılacağı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.

5-  Tedarikçi uhdesinde olmayan veya internet üzerinden satışını istemediği ürünlerin siparişini kısmen veya tamamen reddedebilir, belli adetler için siparişi tedarik edebilir. Bu husus tedarikçinin tek taraflı inisiyatifinde olup şirket baştan bildiği ve kabul ettiği bu durum için hiçbir surette itiraz ve talep ileri süremez.

5- Tarafların Diğer Hak ve Yükümlülükleri

Ürünlerin işbu sözleşmeye uygun olarak şirket tarafından internet sitesine satışı veya nihai tüketici tarafından satın alınmasından sonra ve nihai tüketicinin şartları oluşmuş cayma hakkı süresi sonrasında ortaya çıkacak ayıp/eksiklikler, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüketicinin, şirket, internet sitesi ve/veya doğrudan tedarikçiye müracaatın detayı tedarikçi tarafından incelenecektir. Şirket kendisine yapılan veya internet sitesi üzerinden iletilen şikayetleri tedarikçiye derhal ve tüm detayları ile birlikte bildirmekle yükümlüdür.

6- Ödeme

Şirket, vermiş olduğu siparişlerin bedelini aynı gün tedarikçinin ….. Bankası ….. numaralı hesabına işbu sözleşmenin eki olan Ek-1’de yazılı ve sonraki tarihte tarafların karşılıklı mutabakatları ile yeniden belirlenebilecek olan ürün bedellerine uygun olarak havale (EFT) ile ödemekle yükümlüdür.

7- Sözleşmenin Süresi ve Fesih

1-  İşbu sözleşme imza tarihi olan .. / .. / …. tarihinde yürürlüğe girer ve tarafların sözleşme ile karşılıklı üstlenmiş oldukları edim ve taahhütlerini tam ve eksiksiz olarak yerine yel irmelerini takiben .. / .. / …. tarihinde kendiliğinden sona erer.

2-  Tedarikçi, şirketin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı davranması veya edimlerini gereği gibi ifa etmemesi, eksik ifa etmesi, nihai tüketiciler nezdinde itibarının zedelenmesi durumunda 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetmek hakkını haizdir.

3-  Her ne şekilde fesih olursa olsun, fesih tarihine kadar doğmuş alacaklar üzerinde tarafların hakları saklıdır. Fesih tarihine kadar verilmiş olan siparişlere ilişkin olarak tarafların yükümlülükleri devam eder.

4-  Tedarikçinin işbu sözleşme ile kendisine tanınan hakları bilerek veya itiraz etmeyerek kullanmaması, ileride o hakları kullanmayacağı anlamına gelmez ve şirket, tedarikçinin daha evvel bu hakları kullanmadığını ileri süremez.

5-  Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev. lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeple karşılaşan taraf, diğer tarafa söz konusu durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

8- Gizlilik

Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.

9- Tebligat

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.

10- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığın çözüm yeri ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Tedarikçi                                Şirket

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat