Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme …/…/… tarihinde, bir tarafta, … adresinde yerleşik… İnternet Hizmetleri ve Pazarlama Tic. A.Ş… olarak anılacaktır. Diğer tarafta;

Adı                               : …

Soyadı                         : …

Şirket Adı (Varsa)       : …

Vergi No (Varsa)         : …

Vergi Dairesi (Varsa)  : …

Telefon                        : …

Fatura-Adresi              : …

Şehir                           : …

E-Mail                          : …

Yukarıda kimlik bilgileri bulunan ‘Müşteri’ arasında, (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE ABONELİK TESİSİ
 • Yürürlükte bulunan “Tarifeye” göre, dağıtım kanallarında satılan … Internet erişim paketlerinden seçmiş olduğu paketi satın alıp, bedelini peşin olarak ödeyerek ,… telefonla arayıp abonelik ücretini … anlaşmalı bankalarına peşin olarak yatırarak veya kredi kartı sözleşmesinin doldurulması suretiyle kredi kartı ile ya da… web sayfası üzerinden online başvuru formunu doldurarak, işbu sözleşmeyi … (elden, mektupla veya faksla) ulaştırarak başvurması üzerine yapılacaktır.
 • Ödeme ve/veya evrakta eksiklik bulunmaması halinde … işbu sözleşmenin eline ulaşmasından itibaren en geç bir işgünü içinde, seçilmiş ve bedeli ödenmiş paketle belirlenmiş süre için aboneliği tesis edecek; abone hesabını hemen açarak hizmeti başlatacak; kullanıcı kimliği ve geçici şifreyi yukarda belirtilen telefon numarasından Müşteri’ye bildirecek ve faturayı Müşteri’nin adresine gönderecektir. Müşteri … telefonla arayarak başvuru takibi yapabilir, kullanıcı kimliğini ve geçici şifresini sorup öğrenebilir.
 1. MÜŞTERİ’NİN HAK VE SORUMLULUKLARI

3.1. Müşteri, Internet’e erişebilmek için …  tarafından belirtilen asgari kurulumda kişisel bilgisayara, yeterli hızda modeme ve telefon hattına sahip olmalıdır. Aksi takdirde, Servis Sağlayıcı üzerinden internet’e erişilemez ve erişilmeme veya bağlantının kesilmesi hallerinde …’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

 

 

3.2. Lisans Hakkı : … Müşteri’ye verilen her türlü yazılımın lisansı …. aittir. Müşteri kendisine verilen yazılımları değiştiremez, satamaz, kiraya veremez, hiç bir şekilde kopyalayamaz, her ne şekil ve surette olursa olsun başkalarının kullanımına sunamaz.

3.3. Geçici Şifre  : Güvenlik için, kullanıcı kimliği ve geçici şifresini öğrenen Abone’nin, kendi tarafındaki cihazları en kısa zamanda kurup Internet’e bağlanarak …. sayfasından, geçici şifresini gizli bir şifreyle değiştirmesi kendi sorumluluğudur.

3.4. Kullanım       : İşbu sözleşmenin imzalanması nedeniyle tesis edilen abonelik, münhasıran müşteriye ait olup, bu amaçla müşteriye özel şifre verilerek, kullanıcı kodu tanımlanmıştır. Bu şifre ve kullanıcı kodu ile yapılan her türlü işlemden müşteri münhasıran sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, internet erişim hakkını hiç bir şekilde başkalarına kullandıramaz, şifre veya kullanıcı kodunu üçüncü şahıslara veremez. Müşteri, şifresinin üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi veya her hangi bir şekilde tespit edilerek kullanılması halinde, durumu derhal. … bildirip, şifresinin değiştirilmesini sağlayacaktır; aksi halde her türlü sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

3.5. Yasal Mevzuat         : Müşteri, internet erişim hizmetlerinden yararlanırken, yasaların ve özellikle Türk Ceza Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Hukuk Mevzuatının getirdiği düzenlemelere uygun hareket edeceğini; aksi halde her türlü maddi ve/veya manevi, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve beyan eder. Ekonomik yarar sağlamak amacıyla veya aynı hizmeti başkalarına satmak için kullanamaz.

3.6. Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanmasında yürürlükteki veya ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümlerine aynen uyacaktır. Müşteri’ye tanımlanan kullanıcı adı hakkında şikayet olması halinde …, söz konusu aboneliği askıya alma veya bedel iadesi yapılmadan sona erdirme hakkı saklıdır.

3.7.  Ayrıca Müşteri, başkalarının İnternet’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. SPAM olarak da bilinen reklam içerikli mesajlar gönderemez. Müşteri, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder. Uymaması durumunda aboneliği bedel iadesi yapılmadan sona erdirilir.

3.8. Hizmet Alımı             : … Türk Telekom hatlarında, uydu veya yer bağlantılarında, haberleşme şebekeleri veya cihazlarında meydana gelebilecek her türlü arızalar nedeniyle sistemin çalışmamasından dolayı Müşteri’nin hizmet alamaması durumunda sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple Müşteri, … her hangi bir hak ve tazminat talebinde bulunma hakkından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Servis Kuralları       : Müşteri, işbu sözleşme hükümlerinin yanında …. www…. com.tr adresinden ulaşılabilen ve … tarafından tek taraflı olarak, önceden bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarına aynen riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Kimlik Bildirimi      : Müşteri, internet erişim hizmet’ten faydalanmak için yukarıdaki kimlik bilgilerinin ve www…..com.tr adresinde kayıt yaptırırken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder

 1. FİRMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. …, internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya geçerliliğini       taahhüt etmediği gibi, Müşteri’nin bu nedenle veya internet üzerinde kaybolan, değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2.  Üçüncü Şahısların Fiilleri : Müşteri’nin Internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan … sorumlu değildir.

4.3. Internete Erişim       : … tek sorumluluğu, teknik imkanlar ve işbu sözleşme hükümleri dahilinde    Müşteri’nin internete erişimini sağlamaktır.

4.4. .., 5 gün önceden e-mail aracılığıyla bildirerek, abonelik süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Müşteri, yeni şartları kabul etmediği taktirde, … ‘ye bildirimde bulunarak, seçtiği abonelik dönemine ait ödeme yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.5. Temerrüt       : …, Müşteri’nin hizmet bedelini zamanında ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde söz konusu erişim hakkını, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

4.6. … ‘nin işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir     suretle feragat olarak nitelendirilemez.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1 Müşteri, … ile gerçekleştireceği işlemlerde, bunların daha süratle gerçekleşmesi için  e-mail veya faks ile talimat vermeyi ve … tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail veya faks ile yapılmasını kabul eder. Müşteri’nin … ile Internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır.

5.2 Müşteri, e-mail veya faks ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak  bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. Müşteri’nin … ‘ye talimat iletmede kullanacağı ve … ‘nin bildirimlerini yapacağı e-mail adresi ve faks numarasının … ‘ye bildirdiği şekilde ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri yeni adres ve numarasını … ‘ye bildirmediği takdirde, mevcut adres ve numara geçerli kabul edilecektir.

5.3. … Müşteri’nin e-mail veya faks ile talimatını aldığında, talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak … herhangi bir neden ileri sürmeksizin e-mail veya faks ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina etme hakkını saklı tutar.

5.4. …. ‘nin ve personelinin kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak    kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, ispat külfeti altındadır.

5.5 Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda … ‘nin defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks veya e – mail sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin … ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın ve teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder. … ‘nin defter kayıt ve belgelerinin esas alınacağına dair işbu madde, taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğindedir.

 1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRE

6.1 İşbu sözleşme, başlangıçtaki Müşteri kimlik bilgilerinin Müşteri tarafından tam olarak doldurulup, Müşterinin seçtiği erişim paketi ile belirlenmiş olan abonelik dönemi için ödemenin yatırıldığına dair banka makbuzuyla birlikte … ‘ye “Abonelik Başvurusu” olarak ulaştırılması veya verilecek “Kredi Kartıyla Ödeme Taahhütnamesi” için olumlu provizyon alınması üzerine … tarafından da kabul edilerek imzalandığı tarihi itibariyle “bedeli ödenmiş abonelik dönemi için” geçerlidir.

6.2 Aboneliğini yenilemek isteyen Müşteri, abonelik döneminin bitiminden bir hafta önce bu sözleşmenin 1. maddesinde belirlendiği şekilde, tercih ettiği erişim paketine ait bedeli ödediği taktirde, seçtiği abonelik dönemi için aboneliği yenilenmiş sayılacaktır.

6.3 Müşteri … ‘ye, mevcut abonelik döneminin bitiminden bir hafta önce söz konusu aboneliği yenilemeyeceğini bildirmediği ve fakat ekte bulunan “Kredi Kartıyla Ödeme Taahhütnamesi’ni imzaladığı takdirde,…. Müşteri’nin kredi kartından Müşteri’nin ilk belirlemiş olduğu erişim paketi için cari abonelik bedelini tahsil ederek aboneliği yenilenecektir. Eğer “Kredi Kartıyla Ödeme Taahhütnamesi” imzalanmadıysa, abonelik dönemi sona erecek ve abonelik hesabı kapatılacaktır.

 1. FESİH HAKKI
 • Taraflardan biri, diğer tarafın işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tespit ettiği takdirde, her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak karşı tarafa bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye yetkilidir. Bu şekilde Sözleşmenin süresinden önce … tarafından feshedilmesi halinde, hiçbir suretle tahsil edilen bedel iade olunmayacaktır. Ancak … ‘nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle, lisansının iptali veya yenilenmemesi durumunda, bakiye abonelik bedeli Müşteri’ye iade edilecektir.
 1. TEBLİGAT
 • Yukarda yazılı adresler, tarafların tebligat adresleri olup bu adreslere yapılacak tebligatlar bizzat karşı tarafa yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği müddetçe hüküm ifade etmez.
 1. UYUŞMAZLIK ve ÇÖZÜM YOLLARI
 • İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda …. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Başvuru Tarihi:

…/…/…

İmza – Müşteri:

……………………

Kabul Tarihi:

…/…/…

İmza –…..:

 • Sözleşmeye Ek: Kredi Kartıyla Ödeme Taahhütnamesi
 • (Bu bölüm Kredi Kartıyla ödeme yapmak isteyenler tarafından doldurulmalıdır)
 • … ile Adı … Soyadı … (Müşteri), arasında imzalanmış olan…/…/…tarihli….. Abonelik sözleşmesi uyarınca Müşteri … ‘nin, yürürlükte bulunan “Internet Hizmetleri Tarife”sine göre, depozit, tesis ücreti, sabit ücreti ve varsa ilave haberleşme ücreti artı KDV ile borcun zamanında ödenmemesinden doğacak temerrüt faizinin ve diğer her türlü sebepten….. ‘ye karşı doğmuş ve doğacak borçlarının … ‘nin anlaşmalı bankalarına bildirdiği tarihlerde ve belirttiği tutarlarda, Abone’nin Kart Türü … Kart Numarası … ve Son Kullanım Tarihi …/…/… olan Kredi Kartı Hesabı’ndan alınarak … ‘nin anlaşmalı bankalarının hesaplarına alacak kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder. Müşteri … tarafından anlaşmalı bankalara bildirilen tarihlerde ve tutarlarda Müşteri’nin anlaşmalı bankalar tarafından verilmiş olan kredi kartı’nın bağlı bulunduğu hesabından tahsil edilecek kesintilerin veya başka bir kart çıkaran kuruluş tarafından verilen kredi kartı’nın, ilgili kuruluş nezdinde bağlı bulunduğu hesabına, provizyon alınması suretiyle yapılacak borç kayıtları karşılığında yapılacak tahsilatların mahiyeti, miktarı veya herhangi bir sebepten dolayı … ile Müşteri arasında doğabilecek herhangi bir ihtilaftan dolayı anlaşmalı bankaların taraf olmadığını ve kesintilerden dolayı anlaşmalı bankalara karşı herhangi bir def’i ve itirazı olmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Taahhütname Tarihi:

…/…/…

Ad Soyad, İmza

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat