KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

İNTERNET ÜZERİNDEN KULLANICILARA HİZMET SAĞLAMA SÖZLEŞMESİ

Siteye üye olmadan önce bu sözleşmenin dikkatle okunması ve sözleşme koşullarını kabul etmiyorsanız, -Kabul Etmiyorum- kutusunun işaretlenmesi gerekmektedir.

Tanımlar

Watermark: Müzik yapıtlarının dijital formata çevrilmiş müzik dosyaları içine, kullanıcı tarafından yasaya aykırı biçimde paylaşılması halinde, bu dosyanın takibini yapabilmek maksadı ile, dijital olarak önceden belirlenmiş bazı kodlanmış bilgilerin yerleştirilmesi teknolojisidir.

IP Adresi: İnternete bağlı her bilgisayarın internet ağına bağlanırken aldığı sayısal adrestir.

MuziKart: Muzi web sitesi repertuarında bulunan müzik eserlerinden herhangi birinin ve/veya bir kaçının isimlerinin ve kodlarının bulunduğu, üzerindeki aktivasyon kodu sayesinde bu eserlerin bilgisayara yüklenmesini ve kullanılmasını sağlayan karttır.

Genel Hükümler

1-Bu sözleşme Doğan Elektronik Müzik Eğlence Dağıtım A.Ş. (bundan böyle kısaca “DEM” olarak anılacaktır) tarafından www.muzi.com.tr internet Sitesinde (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) yapılabilecek tüm geliştirme ve değişiklikleri kapsar.

2-Kullanıcılar, DEM’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir 3. kişiye devredemez.

3-DEM sunduğu hizmetlerden/servislerden herhangi birini tek taraflı ve ihbarsız durdurma ve değiştirme hakkını elinde tutar.

4-Kullanıcıların, DEM tarafından sunulan hizmetlerden/servislerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Siteye erişim için kendisine tahsis edilen araçların (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle DEM’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5-Kullanıcı tarafından girilen her bilgi DEM veritabanında saklanacak olup bu bilgiler gizlilik hükümlerine tabidir. Şu kadar ki, söz konusu gizlilik hükümleri, bu bilgilerin kanunen açıklanmasını zorunlu kılan haller için geçerli değildir. DEM’in herhangi bir kusuru olmaksızın bu bilgilerin 3. şahıslara dağılması ve/veya kullanıma sunulması halinde DEM, Site yöneticileri, moderatörler ya da idareciler hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

6-Sitede bizzat DEM tarafından sunulan hizmetlerin/servislerin yanısıra isimlerin kullanım hakları ve Sitede kullanılan tüm görsel ve yazılı içerikler üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21-25. madde hükümlerinde tanımlanan malî ve bunlara bağlı haklar, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın herhangi bir yer, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın münhasıran DEM’e ve/veya DEM’in içerik temin ettiği ilgili kişilere aittir. Kullanıcı söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

7-18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler Siteden alışveriş yapamaz. 18 yaşından küçük kişilerin bu uyarıya rağmen cep telefonu ve kredi kartı ile yapacakları alışverişlerinden doğacak sorumluluk ebeveynlerine aittir. DEM bu konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi, bu nedenle uğrayacağı her türlü zararlar için zarara neden olan Kullanıcılara ve/veya yasal temsilcilere aynen rücu etme hakkına haizdir.

8-İşbu sözleşme hükümleri Site kullanıcıları için olduğu gibi; MuziKart ve site üzerinden müzik eseri satın alan her Kullanıcı için de geçerlidir.

Kullanımla İlgili Hükümler ve Kullanıcının Yükümlülükleri

1-DEM, Kullanıcının işbu sözleşmeyi onaylamak ve kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle satın alacağı müzik eserlerini, bedeli mukabili sadece bilgisayarına yüklenmesine ve kullanılmasına muvafakat etmektedir. Kullanıcı satın alacağı müzik eserlerini hiçbir suretle değiştiremez, işbu sözleşme ile izin verilenler dışında 3.kişilerin kullanımına sunamaz, başka bir Kullanıcı ile paylaşamaz, satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez, bunları hiçbir şekilde yasalara ve işbu sözleşme metni üzerinde belirtilen kullanım şartlarına aykırı kullanamaz.

2-DEM, Kullanıcının satın alacağı müzik eserlerini farklı formatlarda sunma hakkını saklı tutar. Ancak mp3 formatında içerik sunduğu durumda, her bir mp3 dosyasına yerleştirdiği WATERMARK’la içeriğin kullanımında yasaya aykırı bir durum oluşturacak her aşamayı izleyip, takip edebilecektir. Bu yasaklardan herhangi birinin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda içeriklere gizlenmiş WATERMARK aracılığıyla Kullanıcı tespit edilerek ilgili meslek birlikleri ve/veya merciler tarafından yasal işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu hususu şimdiden bildiğini ve sonuçlarını anladığını beyan ve kabul eder.

3-Alışveriş yapmadan önce Kullanıcıların dinleyerek karar verebilmeleri için müzik eserlerinden alınan kısa real-audio bölümler Sitede mevcuttur. Böyle bir hizmetin sunulmasından dolayı Kullanıcının dinledikten sonra aldığı müzik eserinden/memnun kalmayarak iade talebinde bulunması söz konusu olmayacaktır.

Kullanıcının Yükümlülükleri

KULLANICI;

1- Kayıt formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği yazılı olarak DEM’e bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını,

2-DEM tarafından Sitede verilen içeriklerin, servislerin telif hakkının DEM’e ait olduğunu, bu servisleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

3-DEM’de sunulan hizmetlere/servislere DEM tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmayacağını

4-Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini,

5-İnternete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken donanım ve Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun kendisinde olduğunu,

6-Kullanıcı, Site’den yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve DEM’in Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Her mesajın gönderildiği kaynak IP adresi -ahlaka ve hukuka aykırı- kullanımı engellemek için kaydedilmektedir. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu durumda Kullanıcının internete erişebilmek için kullandığı servis sağlayıcısı da haberdar edilecektir.

7-Sitenin moderatörlerinin, idarecilerinin ya da Site yöneticilerinin, kendi iradeleri doğrultusuna herhangi bir profili/başlığı/mesajı silme, taşıma, kilitleme konusunda tek yetkisi olduğunu ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabileceklerini,

8-Diğer Kullanıcıların Siteyi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayacağını,

9-Kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat sorumlu olacağını,

10-Kullanıcı, müzik eseri satın almak istediği takdirde DEM tarafından belirlenen ve Site’de ilan olunan ücretleri ödemekle yükümlüdür. DEM’in söz konusu hizmeti Kullanıcı’ya sunma yükümlülüğü Kullanıcı tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve DEM’in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması şartına bağlıdır. Kullanıcı bu bağlamda; sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, vereceği kredi kartı bilgilerinin de geçerli bir karta ait doğru bilgiler olacağını, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında Siteden alışveriş yapamayacağını, herhangi bir sebeple ödemenin yapılmaması halinde üyeliğinin derhal iptal edileceğini ve ücretin aylık %3 temerrüt faiziyle birlikte tahsil olunacağını, DEM’in bu sebeple uğrayacağı zararların tazminini talep hakkını saklı tuttuğunu,

11-DEM’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm Siteyi izleyebileceğini,

12-Bu servisin kullanılabilmesi için işbu sözleşmenin kabul edilmesi gerektiğini,

13-İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda işbu sözleşmenin kesin delil niteliğine haiz olacağını, herhangi bir uyuşmazlık yaşanması halinde ihtilaf merciinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğunu,

KABUL VE TAAHHÜT EDER.

İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Kullanıcının aksi aykırı davranışları nedeniyle DEM üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı takdirde, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkını haizdir. Bunun dışında DEM tarafından DEM tarafından Kullanıcının Siteden yararlanma hakkı tek taraflı olarak durdurularak sözleşme, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.

Gizlilik

1-İşbu sözleşmenin Genel Hükümler başlıklı 5. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklâm, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

2-Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. …/…/…

Hizmet Sunan Firma                                         Kullanıcı Müşteri

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat