İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Dilekçesi 

…  ……………… MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                                         :

İTİRAZ EDEN                                  :

TC KİMLİK NUMARASI                             :

ADRES                                                 :

VEKİLİ                                                :

ADRES                                                 :

KONU                                          : ………….. Ceza Mahkemesi’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı  “ www…….com” internet sitesine erişimin engellenmesi kararının itirazen kaldırılarak, siteye erişimin sağlanması veya yalnızca ilgili siteye erişimin engellenmesine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Mahkemenizin …./…/…  tarih ve …./…. sayılı kararıyla “www……….com” adlı siteye erişim engellenmiştir. Müvekkilimiz bu kararı basından öğrenmiştir. (EK 1) Bu siteye bağlı birçok sayıda küçük blog web sitesi de bulunmaktadır. Bunlardan biri de müvekkilimize ait olan ……. adlı blog internet sitesidir.

Sitede, faydalı bilgilerle beraber bilimsel makaleler de bulunmakta olup, müvekkilimizin aynı zamanda akademisyen kimliği nedeniyle Türkiye’nin her yerinden insanlar internet sitesi aracılığıyla müvekkilimize ulaşmakta ve siteye konulan makalelerden ve bilimsel görüşlerden faydalanabilmektedir.

2-) Verilen kararla müvekkilin mağduriyeti doğmuştur. Çünkü internet sitesi kullanıcıları müvekkilin ilgisi olmadığı bir suçtan dolayı kapatılan internet sitene ve akademisyen müvekkile ulaşamamaktadır.

3-)  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) hükümlerinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’ya yaptığı gönderme uyarınca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 267 ve 268. maddesi gereğince, “ilgili” sıfatıyla, sayılan gerekçelerle müvekkilimiz adına karara itirazımızı sunuyor ve kararın kaldırılmasını talep ediyoruz.

4-) Bunun yanı sıra verilen karar suçta ve cezada kişisellik ilkesine aykırıdır. Bu ilke gereğince, suçu işleyenin aynı zamanda da hükmolunan cezayı çekmesi gerekecektir. Oysa ki söz konusu kararla, sayılan suç unsurlarının hiçbirini içermeyen müvekkilin internet sitesi de erişime engellenmiştir. İşbu durumda, Mahkemenizin kararı Anayasa madde 38/1; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun madde 20/1; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 7 hükümlerine de aykırılık oluşturmaktadır.

5-) Erişim yasağının ne kadar süreyle uygulanacağına dair bir kural söz konusu değildir. Bu durumda, bir site için erişim yasağı kararı verildiğinde, bu siteye erişimin süresiz olarak engellenebilmesi olanaklı olacaktır. Şüphesiz, bu şekildeki bir uygulama cezalardaki orantılılık ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

6-) Yapılması gereken, sadece suç unsuru taşıyan blog sayfasına erişimin engellenmesini sağlamaktır. Aksi halde, suç unsuru taşımayan internet sitelerine de erişim engellenebilecektir.

7-) Diğer taraftan verilen bu kararla, Anayasa’nın 26.maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 10.maddesi ile güvence altına alınan müvekkilin ifade özgürlüğü de ihlal edilmiştir. Bir fikrin yayılması, yayımlanması, iletilmesi de ifade özgürlüğünün kapsamında değerlendirilmektedir. Verilen erişimin engellenmesi kararı, bu yönden de AİHM içtihatlarına aykırıdır.

HUKUKİ  NEDENLER     : AİHS m. 7, 10 ; 2709 S. K. m. 26, 38 ; 5237 S. K. m. 20 ; 5271 S. K. m. 267, 268 ; 5846 S. K.  Ek m. 4.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Çeşitli gazetelere ilişkin kupürler

2-) …../…/…. Tarihli erişimin engellemesine dair mahkeme kararı

3-) Bilirkişi İncelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                       : Belirtilen nedenlerle, mahkemeniz …../…. sayılı kararına 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) madde 267/1’deki “ilgililer” sıfatıyla itiraz eder; öncelikle kararın kaldırılmasını ve “………..com” adlı internet siteme uygulanan erişim yasağının kaldırılmasını ; kaldırma mümkün değilse, “yalnızca suç unsuru taşıyan blog’a erişimin engellenmesi” yönünde kararın düzeltilmesini müvekkilimiz adına arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER  :

1-) Çeşitli gazetelere ilişkin kupürler

2-) …../…/…. Tarihli erişimin engellemesine dair mahkeme kararı

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İtiraz Eden Vekili

Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat