Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

İNTERNET ARACILIĞIYLA YAPILACAK İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta, ….. Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ….. (Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ/LER olarak anılacaktır), aşağıda belirlenen şartlarda anlaşmışlardır.

Taraflar müşteri hesap açılış formundaki adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu adreste değişiklik yapmak isteyen taraf diğer tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yukarıda yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu internet hattı üzerinden elektronik emirler verilerek Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının İMKB’nda ve diğer teşkilatlanmış resmi piyasalarda alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, emir formu basımı ve müşteri menkul kıymet alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi, kredili menkul kıymet alım, açığa satış ödünç menkul kıymet işlemleri sözleşmelerinde yer alan menkul kıymet ve nakit virmanları, ibra amaçlı ekstre teslimatı gibi diğer işlemlerin yapılmasıdır. Müşterinin işlemlerinde diğer bahis konusu menkul kıymet alım satım ve kredi sözleşmelerinde yer alan tüm geçerli limitler ve mevzuattan kaynaklanan yasal sınırlamalar uygulanır. Ayrıca müşterinin işlem limitleri konusunda işbu sözleşmenin 7.maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

3- Hesap Açılışı

Müşteri, Aracı Kurum Hesap Açma Formu’na öncelikle kendisine ait kimlik bilgilerini eksiksiz girdikten sonra, sözleşmeleri imzalayacak ve bunların ekine nüfus cüzdan fotokopisini ekledikten sonra Aracı Kurum’a eksiksiz teslim edecektir. Bunları teslim alan Aracı Kurum, Müşteri tarafından hesap açma formunun eksiksiz doldurulup doldurulmadığını, burada yer alan bilgilerin Müşteri nüfus cüzdan fotokopisi ile aynı olup olmadığını ve menkul kıymet alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesinin imzalanıp imzalanmadığını kontrol edecektir. Bunların hepsinin tamam olması şartı ile, Aracı Kurum tarafından belirlenmiş yöntemlerle Müşteri’nin Aracı Kurum’da işlem yapabilmesi için öncelikle kullanıcı kodu ve şifresi belirlenecek, yatırım hesabı açılacak ve işlem yapabilmesi için gerekli yetkiler verilecektir. Hesap Açma Formunda, Müşteri’nin para transferlerinin yapılacağı kendi adına açılmış olan, ilgili banka ve hesap numarasını Aracı Kurum’a bildirmemiş olması durumunda, Aracı Kurum’un Müşteriye yatırım hesabı açmamak hakkı vardır. Aracı Kurum yapacağı kontroller sonucunda yapılan başvuruyu herhangi bir neden ileri sürmeksizin reddetmek hakkına da sahiptir.

4- Şifrenin Oluşumu ve Korunması

Müşteri yukarıda 3.madde uyarınca kendisine verilen şifre ile Aracı Kurum’un sistemine girdiğinde, kendisinden yeni şifre oluşturması talep olunur. İşlem yapılabilmesi için müşterinin kendi şifresini oluşturması zorunludur. Müşteri tarafından oluşturulan” bu şifre 5070 sayılı Kanun ve bu kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca müşterinin güvenli elektronik imzasıdır. Bu elektronik imza (şifre ve parola) elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. Elektronik imza (şifre ve parola) konusunda 5070 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan mevzuat hükümleri geçerlidir. Müşteri elektronik imzanın (şifre ve parolasının) oluşturulmasında ve kullanımında azami özeni göstermek, bu konuda genel kabul görmüş kurallara ve aracı kurumun uyarılarına uymak zorundadır.

Müşteri sistem tarafından belirtilen zamanlarda, kendisinin uygun gördüğü zamanlarda veya elektronik imzasının (şifre ve parolasının) başkasının eline geçtiği bilgi ve şüphesinin olduğu anlarda derhal elektronik imzasını (şifre ve parolasını) değiştirecektir.

Müşteri tarafından oluşturulan elektronik imzanın (şifre ve parolanın) unutulması halinde müşterinin yazılı müracaatı üzerine aracı kurum tarafından kendisine elektronik imzasını (şifre ve parolasını) oluşturmak üzere tekrar şifre verilebilir.

Elektronik imzasına (şifre ve parolasına) her ne şekil ve sebepte olursa olsun başkalarının vakıf olduğunu bilen veya bundan şüphelenen müşteri, aracı kuruma yazılı olarak başvurarak aracı kurumdan işlemlerinin durdurulmasını talep edebilir. Ancak yazılı başvurunun aracı kuruma ulaştığı ana kadar müşterinin elektronik imzası (şifre ve parolası) ile yapılan işlemler müşteriyi bağlar.

5- Müşteri Virman Talimatları

Müşteri dilerse, kendi adına açılmış olan hesaplar için internet ortamında bilgisayar marifeti ile EFT talimatı verebilir. Ancak, bunun için Müşteri’nin önceden kendi adına açmış olduğu ve EFT talimatı verebileceği banka hesaplarını ve hesap numaralarını Aracı Kurum’a bildirmesi gerekmektedir. Müşterinin hesabından üçüncü kişilere para veya menkul kıymet virmanı ile ilgili olarak internet vasıtası ile verdiği talimatlar kabul edilmez. Üçüncü kişilere yapılacak virmanlara ait bu tür talimatların yazılı ve müşteri tarafından imzalı talimatla yapılması zorunludur.

Müşterinin telefon ya da email yolu ile vermiş olduğu talimatlarda, yalnızca aracı kuruma bildirilmiş olan ….. Bankası A.Ş. ….. Şubesi nezdindeki ….. numaralı IBAN hesabına EFT veya virman yapılabilir. Müşterinin telefon veya e-mail talimatı üzerinde aracı kurum tarafından bu maddede belirtilen banka hesap numarasına EFT veya virman yapılması halinde aracı kurumun başkaca bir sorumluluğu bulunmadığını müşteri peşinen kabul eder.

6- İşlem Hakkı Kullanımı

Müşteri internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendi nam ve hesabına kullanabilir. Doğrudan veya dolaylı veya muvazaalı olarak başkaları adına, namına ve hesabına işlem yapamaz. Aracılık yapamaz. Komisyon, ücret vs. menfaatler temin edemez. Müşterinin internet üzerinden yapacağı işlemler sermaye piyasası mevzuatına aykırı olamaz. Aracı Kurum, mevzuata aykırılıkların tespiti halinde sözleşmeyi feshederek hesabı dondurur ve durumu resmi mercilere bildirir.

7- İşlem Limitleri

Müşteri internet ortamında Aracı Kurum’dan, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi, kredi limiti veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işlemi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri’nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. Müşteri bu hususu bildiğini ve bu sebeple işlem yapılmamasından dolayı Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

8- Sorumsuzluk Halleri

Müşteri tarafından internet vasıtası ile yapılacak işlemlerin Aracı Kurum’un kusuru olmayan teknik sebeplerden dolayı yerine getirilmemiş veya yanlış yerine getirilmiş olmasından Aracı Kurumun herhangi bir sorumluluk taşımadığını Müşteri kabul ve taahhüt eder. Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda, vesair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden Aracı Kurum sorumlu değildir.

9- İnternet Yapı Değişiklikleri

Aracı Kurum, sunmuş olduğu internet hattının yapısını, adını, içeriğini ve yer alan bilgileri, teknik yapısını dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte serbesttir. Yapılan değişikliklerin bu sözleşmede yer alan Müşteri hak ve sorumluluklarını ilgilendirmesi ölçüsünde Müşteriye yazılı bildirimde bulunur.

10- Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Haller

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Müşteri ve aracı kurum tarafından imzalanan alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi hükümleri uygulanır.

11- Delil Anlaşması

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Aracı Kurum’un kanuni ve yardımcı defterleri ile bunların müstenidi kayıt ve belgeler internet üzerinden elektronik imza (şifre ve parola) ile yapılan müşteri işlemleri ve müşteri emirleri, Aracı Kurum tarafından internet üzerinden Müşteri’ye iletilen her türlü bildirimler ve işlemler, internet raporları müşteri işlemleri ile ilgili ses kayıtları ve faks gönderileri yegane delil teşkil eder

12- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması nedeni ile çıkacak uyuşmazlıklarda ….. Merkez Adliyesi ve İcra Daireleri yetkilidir.

13- Yürürlük

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve imzası ile yürürlüğe girmiş olup bir nüshası müşteri, bir nüshası da Aracı Kurum tarafından alınmıştır.

Müşteri/ler                                                     Aracı Kurum

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat