KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

İNTERNET REKLÂM YAYINCILIĞI SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

Bir Tarafta www…..com (iş bu sözleşmede … olarak anılacaktır) diğer tarafta sistemi kullanarak reklâm yayınlayacak olan üye (işbu sözleşmede YAYINCI olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hususlarda taraflar karşılıklı olarak anlaşarak işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

2- KONU

… sözleşme ve kuralları doğrultusunda … sistemine kayıtlı olan reklâmların (görsel ve metin) ve ilanların yayıncılar tarafından kendilerine ait olan web sitelerinde yayınlamalarını ve yayınladıkları bu reklâm ve ilanlarından … tarafından belirlenen bir ücrete hak kazanmalarına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3- YAYINCI OLMA KOŞULLARI

…’ta, Reklâm Yayıncısı olmak isteyen web sitesi sahibi, …’a başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi … tarafından incelenir. … başvurucusunun … yayıncı sözleşme ve koşullarına uygun olduğuna karar verdiği anda yayıncı sözleşmesi yürürlüğe girmiş olur. Yayıncı başvurucusu … sözleşme ve kurallarına uygun olsa bile … her yayıncı başvurusunu kabul etmek zorunda değildir.

… Yayıncısı 18 yaşını tamamlamış olmalıdır. Reklâm Yayıncısı bu kurala uymadan başvuru yaparsa ve … tarafından bu durum gözden kaçarsa Reklâm Yayıncısının 18 yaşını tamamlamadığı herhangi bir zaman tespit edildiğinde yayıncılığına son verileceği gibi Reklâm Yayıncısı bir ücret ya da bedele hak kazanmış olsa bile yayıncıya ödeme yapılmaz.

Yayıncı başvurucusunun web site alan adı sub domain alan adı olmamalı, sitesinde yeterli içerik ve dokümana sahip olmalıdır. Yayıncı sitesinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, tüzüklerine ve genel ahlak kurallarına aykırı içerik ve doküman bulunduramaz ve yine aykırılık teşkil eden ürün tanıtımı ya da ürün satışı yapamaz. Ayrıca yayıncının sitesi hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, yönetmeliklerine, tüzüklerine ve genel ahlak kurallarına aykırı olamaz.

  1. …’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

… sistemine başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen Reklâm Yayıncılarına, reklâm ve ilanların Reklâm Yayıncısı’nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodları vereceğini, metin ve görsel malzemeleri sağlayacağını kabul eder.

… sistemine başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen Reklâm Yayıncılarına, internet üzerinden giriş yapmalarını ve raporlama alabilecekleri bir imkân sağlayacağını kabul eder.

  1. FİKRİ HAKLAR

… tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece Reklâm Yayıncısı, …’ın veya Reklâmveren’in reklâm bannerlarını, sloganlarını, logolarını kısaca telif haklarına tabi herhangi bir çalışmayı çoğaltmayacağını, yaymayacağını veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.

  1. ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Reklâm Yayıncısı … Yayıncı sözleşmesi hükümlerine göre sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirir ve minimum ödeme tutarına ulaştığı anda ödeme almaya hak kazanır. Reklâm Yayıncısı ancak geçerli tıklamalardan … tarafından belirlenen miktar üzerinden ödemeye hak kazanır.

… Yayıncısı minimum ödeme tutarı 25 TL (yirmibeşyenitürklirası)’dır. Reklâm Yayıncısı … yayıncılığından vazgeçerse ya da Remlammax sözleşmesine aykırılık nedeniyle … tarafından yayıncılığına son verilen Reklâm Yayıncısı kazanmış olduğu kazanç 25 TL’nin altında ise bu bedeli hak ve talep etmeyeceğini peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. Reklâm Yayıncısının kazancı minimum ödeme sınırını aştığında yayıncı eğer ödeme bekletme seçeneğini işaretlemedi ise kazanmış olduğu ücret yaklaşık olarak bir sonraki ayın son günü ödenir. Son gün hafta sonuna ya da resmi bir tatil gününe denk gelmesi durumunda ödeme kısa süre aksayabilir. Reklâm Yayıncısı ödeme bekletme hizmetini kullanırsa bu durumda kazandığı ücretler bekletilir ve Reklâm Yayıncısı kazançlarını toplu olarak talep edebilir. Bu durumda da reklâm yayıncısının ödemesi yaklaşık olarak bir sonraki ayın son günü ödenir Son gün hafta sonuna ya da resmi bir tatil gününe denk gelmesi durumunda ödeme kısa süre aksayabilir. Ödemeler banka havalesi ile yapılır elden ya da başka türlü bir ödeme seçeneği yoktur. Bu nedenle banka hesap numarası belirtmeyen üyelerin ödemesi yapılmaz. Yayıncı ad ve soyadı ile banka hesap bilgilerinin birbiri ile aynı olmaması durumunda da yayıncıya ödeme yapılmaz.

Reklâm Yayıncısı, … tarafından belirlenen sürelerde … tarafından ödemenin yapılmaması halinde, Reklâm Yayıncısı tarafından yazılı bildirim yapıldığında … ödeme için Reklâm yayıncısına 15 gün süre verir. … verilen süre içinde ödemeyi yapmaz ise, Reklâm Yayıncısı sözleşmenin feshini talep edebilir. Sözleşmenin Reklâm yayıncısı tarafından haklı olarak feshedilmesi halinde Reklâm yayıncısının ödemesi belirtilen hesaba … tarafından belirlenecek sürede yatırılır.

Reklâm Yayıncısı ödemeye hak kazandığında … tarafından yayıncının belirtmiş olduğu banka hesabına ücreti yatırılırken banka tarafından kesilecek eft, havale, ya da komisyon ücreti yayıncı kazancından kesilir.

Reklâm Yayıncısı, …’ın yayınlamış olduğu Hayırsever örgüt, dernek ve vakıf reklâmları ile …’ın kendi ürün veya hizmetleri ile ilgili reklâmlarını ücretsiz yayınlamayı kabul taahhüt ve beyan eder.

… reklâm fiyatlandırmasında veya ödeme şeklinde her zaman değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Reklâm yayıncısı ile … arasında ödeme ile ilgili olarak bir ihtilaf yaşanması halinde, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Reklâm Yayıncısı yazılı olarak …’a başvuru yapmak zorundadır. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu sürede Reklâm yayıncısı tarafından yazılı bildirim yapılmazsa, ihtilaf konusu ödeme ile ilgili her türlü şikayetten Reklâm Yayıncısı feragat ettiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

  1. … KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

… Yayıncısına yapılacak ödemeler yalnızca … tarafindan tutulan kayıtlara göre hesaplanır. Reklâm yayıncısı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda …”ın kendi veritabanında tuttuğu elektronik kayıtlarını, sistem kayıtlarını, ticari kayıtlarını, defter kayıtlarını, faturalarını, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarını kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, …’ı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK’un 287. maddesi kapsamında delil teşkil edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

  1. FESİH

Reklâm Yayıncısının işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde …, Reklâm Yayıncısını süreli ya da süresiz olarak reklâm yayıncılığına hiçbir ihtar vermeksizin tek taraflı olarak son verebilir. Bu durumda sözleşme feshedilmiş olur ve Reklâm Yayıncısı kazanmış olduğu ücretlerde dâhil olmak üzere hiçbir ücret talep edemez. Sözleşmenin feshi ile … doğrudan ya da dolaylı olarak bir zarara uğrarsa Reklâm Yayıncısı …’ın bu zararlarını karşılayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

İşbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde Reklâm Yayıncısı komisyon ve/veya hizmet bedeli ödemesine hak kazandıracak herhangi bir işlem gerçekleştirmez ya da gerçekleştiremezse … hiçbir ihtar vermeksizin tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilir.

  1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, reklâm yayıncısının başvuru yaptıktan sonra iş bu sözleşmenin 3. maddesindeki hususların yerine getirilmesi halinde ve … tarafından başvurucunun Reklâm Yayıncısı olmasına karar verdiği tarihte yürürlüğe girer. Reklâm yayıncılığı sözleşmesi 1 yıllıktır. Bu bir yıllık sürenin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından işbu sözleşmenin bildirim yapılmak suretiyle feshedildiği mail ya da yazılı olarak bildirilmediği takdirde kendiliğinden taraflar arasında 1 yıl daha aynı şartlarda uzayacağını kabul, taahhüt ve beyan ederler. Ancak sözleşmenin 9. maddesindeki Fesih hususu sözleşme süresine etki eder.

  1. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

Reklâm Yayıncısı, …’a kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresine ve/veya ikametgah adresine yapılacak her türlü bildirim ve tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

İşbu sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, işbu sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, ihtar, talep, ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve tarafların bildirmiş oldukları elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Reklâm Yayıncısının belirtilen elektronik posta adresi, Reklâm Yayıncısının … sistemine kayıt esnasında …’a bildirdiği elektronik posta adresidir. … için belirlenen elektronik posta adresi ise info@….com adresidir.

Taraflar’ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer tarafa yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

Reklâm Yayıncısının kendisine ait olan ve yazışmalarda kullanmış olduğu e-mail adresinin bir başkası tarafından ele geçirilmesi durumunda reklâm yayıncısı bu durumu …’a bildirene kadar bu e-mail aracılığı ile yapılan yazışma ve her türlü işlemden dolayı …’ın sorumlu olmayacağını peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

  1. DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşme ve koşullarda … her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. Yapılan değişiklikler işbu sayfada yayınlandıktan sonra eski ve yeni tüm Reklâm Yayıncıları bağlayacağını Reklâm yayıncıları kabul, taahhüt ve beyan ederler.

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu ve yine bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti yasalarının geçerli olduğunu taraflar peşinen kabul taahhüt ve beyan ederler. Yayıncı ve Yayıncı Başvurucusu olarak toplam 13 maddeden oluşan işbu sözleşmenin tamamını okudum ve kendi irademle kabul ettim. İşbu sözleşmenin tamamına uygun davranacağımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Firma                                                            Müşteri

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat