İNSAN TİCARETİ SUÇU

İLK DİRENME KARARIYLA İLGİLİ İNCELEME YAPMA GÖREVİNİN YARGITAY 9 CEZA DAİRESİNE AİT OLDUĞU – DOSYANIN YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEVDİİ

T.C YARGITAY
14.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 1844
Karar: 2017 / 1863
Karar Tarihi: 05.04.2017

ÖZET: İlk direnme kararıyla ilgili inceleme yapma görevinin bozma kararına direnilen Yargıtay 9. Ceza Dairesine ait olduğu anlaşıldığından, Dairemizin görevsizliğine, anılan dosya ile ilgili olarak daha önceden Yargıtay 9. Ceza Dairesince görevsizlik kararı verildiği anlaşıldığından, ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine karar verilmiştir.

(5320 S. K. Geç. m. 10)
İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanıklar … ile … haklarında insan ticareti, fuhuş suçlarından yapılan yargılama sonucunda mahkemece kurulan 03.05.2011 gün ve 2009/203 Esas, 2011/353 Karar sayılı mahkûmiyet hükümlerinin sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesince gerçekleştirilen inceleme neticesinde sanıkların atılı suçlardan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle verilen 17.05.2013 gün ve 2012/8743 Esas, 2013/7722 Karar sayılı ilamla anılan hükümlerin bozulmasından sonra mahkemece kurulan iş bu temyize konu 28.10.2013 gün ve 2013/401 Esas, 2013/346 sayılı Kararla sanık … yönünden bozma ilamına uyulup sanığın atılı suçlardan beraatine, sanık …’un insan ticareti eylemi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma kabul edilerek mahkumiyeti ile fuhuş suçundan kurulan hüküm yönünden ise bozma ilamına direnilerek müsnet suçtan mahkumiyetine dair kurulan hükümlerin sanık … müdafiince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Kanununun 15. maddesi gereğince direnme kararıyla ilgili hüküm kurulmak üzere gönderildiği Yargıtay Ceza Genel Kurulunda inceleme sırası bekleyen dosyanın 02.12.2016 günlü, 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24.11.2016 günlü, 6763 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. maddenin iki ve üçüncü bentlerine istinaden direnme kararıyla ilgili değerlendirme yapılmak üzere bozma kararını veren Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilmesinden sonra anılan Daire tarafından verilen 01.03.2017 gün ve 2017/3 Esas, 2017/415 sayılı Görevsizlik Kararıyla Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 27.01.2017 günlü Resmî Gazete’de yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren 20.01.2017 günlü, 2017/1 sayılı kararındaki Ceza Daireleri İş Bölümü Ortak Hükümlerin II/A(4) maddesi gereğince inceleme yapma görevinin Dairemize ait olduğu gerekçesiyle gönderilen dosya incelenerek gereği düşünüldü:
İlk derece mahkemesince sanık … hakkında insan ticareti, fuhuş suçlarından kurulan 03.05.2011 tarihli mahkûmiyet hükümlerinin temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 17.05.2013 gün ve 2012/8743 Esas, 2013/7722 sayılı Kararıyla bozulmasının ardından mahkemece yapılan yargılama sonucunda kurulan 28.10.2013 günlü kararla sanık hakkında fuhuş suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden Yargıtay bozma ilamına direnilmesine karar verilerek bu suç ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanık müdafiince temyiz edilmesi üzerine 02.12.2016 günlü,29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 38. maddesinde yer alan “Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay ceza daireleri tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bulunan dosyalar kararına direnilen daireye gönderilir. Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir” şeklindeki amir düzenleme nazara alındığında, anılan direnme kararıyla ilgili inceleme yapma görevinin bozma kararına direnilen Yargıtay 9. Ceza Dairesine ait olduğu anlaşıldığından, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, anılan dosya ile ilgili olarak daha önceden Yargıtay 9. Ceza Dairesince görevsizlik kararı verildiği anlaşıldığından, ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilmesi için Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 05.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat