İnfazın Ertelenmesi

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA                                                                                              

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN SANIK                           :                                                           

MÜDAFİİ                                         :                                                         

ADRESİ                                           :                                                          

SUÇ                                                   :                                                                                  

KONU                                              : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz … … hakkında … suçuna ilişkin olarak … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E.   …/… K. sayılı kararı ile…. ay …. gün hapis cezasına hükmedilmiştir. (EK-1)

2-) Temyiz ve karar düzeltme safhalarında da onanan karar, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-2) Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.

 

3-) Müvekkilimiz … …, halen üniversite öğrencisidir (EK-3) ve öğrenim görmekte olduğu … Üniversitesi … Fakültesi bitirme sınavları, …/…/… ile …/…/… tarihleri arasındadır. (EK-4) Müvekkilimiz için bahsi geçen tarihlerdeki bitirme sınavlarına hazırlanmak ve bu sınavlara katılmak son derece önemlidir.

4-) Müvekkilimizin ileriki yaşamını doğrudan etkileyecek bu sınavlara hazırlanması ve katılması için, müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının bitirme sınavlarından sonraya bırakılması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5275 S. K. m. 4, 5, 17. 

İSTEM VE SONUÇ                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                                                                                                                                                                                                                Sanık Müdafii

Av.

EKLER:

1) Müvekkilimiz hakkında verilen …Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E.   …/… K. sayılı kararı

2) Yargıtay … Dairesi’nce verilen ../../.. tarihli …/… E. ../.. K. sayılı ilam.

3) Müvekkilimizin … Üniversitesi … Fakültesi’nde öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi.

4) … Üniversitesi … Fakültesi’ne ait yıl sonu sınav tarihlerini gösterir liste.

5) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat