GEREKÇELİ KARARDA HÜKÜM FIKRASININ YARGILAMA GİDERLERİ İLE İLGİLİ KISMININ SANIKLAR LEHİNE DÜZELTİLDİĞİ HUSUSUNUN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
16.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 6380
Karar: 2016 / 121
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Hükmün esasını oluşturan kısa kararda hesap hatası yapılarak sanıklar aleyhine olacak şekilde yargılama giderlerinin belirlendiğinin hükmün tefhiminden sonra farkedilmesi nedeni ile; gerekçeli kararda hüküm fıkrasının yargılama giderleri ile ilgili kısmının sanıklar lehine düzeltildiği hususunun açıkça belirtilmesi karşısında; yargılama giderlerine yönelik olarak kurulan hükmün, infaz aşamasında gereğinin yerine getirilmesi her zaman olanaklı bulunduğundan, bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

(5237 S. K. m. 53)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
20.03.2015 tarihli duruşmada sanıklar … …, … …, … …’ün hazır bulunduğu, … … ve … …’ın ise duruşmadan vareste tutulmaları nedeni ile bulunmadıkları anlaşılmakla kısa karar ve gerekçeli kararda temyiz süresinin başlangıcının sanık … …’ün duruşmada hazır olmasına rağmen gerekçeli kararın tebliğinden; sanık … …’nun ise hazır olmamasına rağmen tefhimden itibaren başladığı belirtilerek temyiz süresinin başlangıcının yanlış gösterilmesi nedeniyle sanık … …’nun temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E, 2015/85 K sayılı iptal kararının TCK’nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Hükmün esasını oluşturan kısa kararda hesap hatası yapılarak sanıklar aleyhine olacak şekilde yargılama giderlerinin belirlendiğinin hükmün tefhiminden sonra farkedilmesi nedeni ile; gerekçeli kararda hüküm fıkrasının yargılama giderleri ile ilgili kısmının sanıklar lehine düzeltildiği hususunun açıkça belirtilmesi karşısında; yargılama giderlerine yönelik olarak kurulan hükmün, infaz aşamasında gereğinin yerine getirilmesi her zaman olanaklı bulunduğundan, bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanıkların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat