İTİRAZIN İPTALİ KARARINA KONU FAİZ ALACAĞININ MÜKERRER BİR ŞEKİLDE TAKİP TARİHİNDEN SONRA İŞLEMİŞ FAİZ OLACAĞI İLE TOPLANILARAK SADECE FAİZ ALACAĞI MİKTARININ TESPİTİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 22932
Karar: 2016 / 81
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Mahkemece, bakiye dosya borcunun yukarıda belirtilen bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde ve itirazın iptali ilamına konu olan inkar tazminatı, vekalet ücreti, yargılama giderlerininde dikkate alınarak tespitine karar verilmesi gerekirken, infazda tereddütlere sebebiyet verecek şekilde ve bilirkişi raporunda tespit edilen bakiye dosya borcu içerisinde hesaplamaya dahil edilmiş olan takip tarihinden önce işlemiş ve itirazın iptali kararına konu olan … TL faiz alacağının, mükerrer bir şekilde takip tarihinden sonra işlemiş faiz olacağı ile toplanılarak sadece faiz alacağı miktarının tespitine karar verilmesi isabetsizdir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(6098 S. K. m. 120)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlular aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığı, icra müdürlüğünce 07.11.2014 tarihinde dosya hesabının yapıldığı ve bakiye dosya borcunun 228.003TL olarak hesaplandığı, borçluların şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurarak, dosya borcunun yanlış ve fazla hesaplandığını ileri sürerek fazla hesaplamanın iptalini talep ettiği anlaşılmaktadır.
İcra takip dosyasının incelenmesinde 472.462,50 TL asıl alacağın aylık %10 gecikme cezasıyla tahsilinin istendiği, borçluların borcun 30.000TL’lik kısmını kabul edecek fazlası yönünden borca itiraz ettiği, alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davasına ilişkin olarak, …Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05.09.2014 tarih 2011..E-2014/…K sayılı ilamı ile, asıl alacak miktarının 67.312,50TL olduğu, 30.000TL asıl alacak yönünden borç kabul edildiğinden 37.312,50TL asıl alacak ve takip tarihinden önceki faiz alacağı yönünden 67.791,03TL işlemiz faiz olmak üzere toplam 105.103,53TL alacak yönünden itirazın iptaline karar verildiği ve asıl alacak miktarı yönünden mevzuat hükümlerine göre belirlenecek faizin Türk Borçlar Kanunu’nun 120. maddesine göre %100 fazlasının talep edilebileceğine karar verildiği görülmüştür.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi… … tarafından düzenlenen 04.05.5015 havale tarihli raporda, asıl alacak miktarının, itirazın iptali kararına konu olan 37.312,50TL ve borçlular tarafından kabul edilen miktar olan 30.000TL’nin toplamı olan 67.312,50TL olarak dikkate alınmasının doğru olduğu, takip tarihinden sonra belirtilen bu asıl alacak miktarına işletilen faiz oranının yerinde olduğu, itirazın iptaline kararına konu olan ve takip tarihinden önce işlemiş faiz miktarı olan 67.791,03TL ile takip tarihinden sonra işleyen faiz miktarının toplamlarından yapılan ödemelerin mahsup edilerek bakiye dosya borcunun doğru bir biçimde 162.530,86 TL olarak hesap edildiği belirlenmiştir.
O halde, mahkemece, bakiye dosya borcunun yukarıda belirtilen bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde ve itirazın iptali ilamına konu olan inkar tazminatı, vekalet ücreti, yargılama giderlerininde dikkate alınarak tespitine karar verilmesi gerekirken, infazda tereddütlere sebebiyet verecek şekilde ve bilirkişi raporunda tespit edilen bakiye dosya borcu içerisinde hesaplamaya dahil edilmiş olan takip tarihinden önce işlemiş ve itirazın iptali kararına konu olan67.791,03TL faiz alacağının, mükerrer bir şekilde takip tarihinden sonra işlemiş faiz olacağı ile toplanılarak sadece faiz alacağı miktarının tespitine karar verilmesi isabetsizdir.
Sonuç: Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat