İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMA SUÇU

DAVA ZAMANAŞIMININ SUÇ TARİHİNDEN HÜKÜM TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİĞİ – YARGILAMAYA DEVAMLA MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 7326
Karar: 2017 / 4794
Karar Tarihi: 28.04.2017

ÖZET: Dava zamanaşımının, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen dönemdeki durma süresi de belirtilen olağanüstü zamanaşımı süresine eklendikten sonra suç tarihinden hüküm tarihine kadar gerçekleştiği gözetilmeden, yargılamaya devamla mahkumiyet hükmü kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 7, 297) (765 S. K. m. 102, 104) (5252 S. K. m. 9)
Dava ve Karar: İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan sanık … hakkında 18.10.2010 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 5237 sayılı TCK.nun 297/1. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne ve müsadereye dair; Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.12.2016 gün ve 2016/169 esas, 2016/662 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddeleri karşısında; sanığa yüklenen 765 sayılı TCK.nun 307/a madde ve fıkrasında tanımlanan infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçunun yasa maddesinde öngörülen cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirlenen 7 yıl 6 aylık kesintili dava zamanaşımının, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen dönemdeki durma süresi de belirtilen olağanüstü zamanaşımı süresine eklendikten sonra suç tarihinden hüküm tarihine kadar gerçekleştiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan Yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK.nun 102/4, 104/2 ve CMK.nun 223. maddeleri gözetilerek DÜŞÜRÜLMESİNE, adli emanette kayıtlı bıçağın 765 sayılı TCK.nun 36. maddesi gereğince müsaderesine, 28.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat