Şirketler Adli Yardımdan Yararlanabilir mi?

İkramiye Alacağının Ödetilmesi İstemi

DAVADA BİRDEN FAZLA DAVALI OLMASINA RAĞMEN HÜKÜM ALTINA ALINAN İKRAMİYE ALACAĞINDAN HANGİ DAVALININ SORUMLU OLDUĞUNUN AÇIKLANMAMASI – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 9090
Karar: 2016 / 9963
Karar Tarihi: 20.04.2016

ÖZET: Davacı, ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Davada birden fazla davalı olmasına rağmen hüküm altına alınan ikramiye alacağından hangi davalının sorumlu olduğu açıklanmadan “..davalıdan..” denilerek hüküm kurulması HMK. nun maddesine aykırı olup, infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi bozma sebebi ise de bu yanlışlıkların düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun maddesi yollaması ile HUMK. nun maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 297, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 438)

Dava: Davacı, ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalılardan …’nin avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
1- Her kısmi dava, hak edilen toplam miktarı belirlemeyi amaçlar. Hükme dayanak bilirkişi raporundan davacının hak ettiği toplam ikramiye miktarının net 5.812,24 TL. olduğunun anlaşılması karşısında bu miktarın kararda belirtilmemesi sonuca etkili görülmemiştir.
2- Karar başlığında dava tarihinin “ 06.04.2010 “ yerine bozmadan sonra uyap’ a kayıt tarihi olan “ 31.03.2015 “ tarihinin yazılması mahallinde düzeltilebilecek maddi hata kabul edilmiştir.
3- Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı …vekilinin aşağıda sebeplerin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
4- Davada birden fazla davalı olmasına rağmen hüküm altına alınan ikramiye alacağından hangi davalının sorumlu olduğu açıklanmadan “..davalıdan..” denilerek hüküm kurulması HMK. nun 297/2. maddesine aykırı olup, infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi bozma sebebi ise de bu yanlışlıkların düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
Sonuç:Hüküm fıkrasına ikramiye alacağına ilişkin paragrafının çıkartılarak, yerine;
“ 1.000,00 TL. net ikramiye alacağının dava tarihi olan 06.04.2010 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak, davacıya verilmesine, “ paragrafının yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 20.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat