İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi

İhtiyati Hacze İtiraz Yetki ve Borç Yönünden

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : …….

İHTİYATİ HACZE

İTİRAZ EDEN :…….

VEKİLİ :…….

KARŞI TARAF :…….

KONU :……. D. İş sayılı İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtirazlarımız Hk.

ITTILA TARİHİ : …….

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ………. aleyhine sayın mahkemenizin ../…. D. İş dosyası ile İhtiyati Haciz başvurusu yapılmıştır. İhtiyati Haciz Talep eden …………. ile müvekkilimiz şirket arasında başlangıcı …… yılına dayanan bir ticari alış veriş bulunmaktadır.

Karşı tarafın başvurusu sonucu mahkemeniz vermiş olduğu İhtiyati Haciz Kararını ….. İcra Dairesinin ../…. E. Sayılı dosyasından esasa kaydetmiş ve aldığı talimat ile ….. İcra Dairesi aracılığı ile müvekkilimizin ………… adresinde bulunan işyeri merkezine ihtiyati hacze gelmiştir.

USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

Genel yetki kuralları gereğince İhtiyati Haciz başvurularında yetkili mahkeme Aleyhine İhtiyati Haciz İstenen tarafın ikametgahının bulunduğu mahkemedir. Müvekkilimiz şirketin kanuni ikametgahı ekte sunduğumuz faaliyet belgesinden de anlaşılacağı üzere ……………… adresidir. Bu nedenle yetkili mahkeme …….. mahkemeleridir.

İhtiyati haciz talebine dayanak olan faturalar incelendiğinde var olduğu iddia edilen borcun aranılacak borçlardan olduğu, herhangi bir sözleşmenin var olmadığı görülecektir. Dolayısı ile sayın Mahkemenizin yetkisizliğini ortadan kaldıracak herhangi bir hukuki durum söz konusu değildir.

Yukarıda açıkladığımız nedenler ışığında mahkemenizin ../…. D. İş sayılı dosyanız üzerinden verilen İhtiyati Haciz Kararına yetkisiz mahkemede verilmesinden dolayı Yetki İtirazında bulunuyoruz.

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

İhtiyati Haciz kurumunun alacaklı bakımından aranan şartlarından biri ihtiyati haciz isteyen tarafın alacaklı sıfatını taşıması gerektiğidir. Oysa ki müvekkilimizin ……..’ ye herhangi bir borcu bulunmamakta aksine müvekkilimiz şirket alacaklı durumda bulunmaktadır. Dilekçemiz ekinde sunulan tahsilat makbuzları ve cari hesap ekstreleri incelendiğinde bu durum açıkça ortaya çıkacaktır.

Ayrıca karşı taraf ….. ihtiyati haciz dilekçesinde müvekkilimiz şirketin mal kaçırma ihtimali olduğundan bahsetmiştir. Müvekkilimiz …………. 1991 yılından beri …… bölgesinde faaliyette bulunan bir şirkettir. Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgelerden de anlaşılacağı üzere yıllık bilançoları ………….-TL’yi aşmaktadır. Satışa sunulan mallar haricinde depolarında ortalama ………..-TL’lık malları bulunmaktadır. Tüm bu unsurlar incelendiğinde müvekkilimiz şirketin mal kaçırma hazırlığında olduğu iddiasının tutarsızlığı açıkça görülmektedir.

H. NEDENLER : M, HUMK. İİK, ve İlgili Mevzuat

DELİLLER :Karşı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak kaydı ile cari hesap ekstreleri, tahsilat makbuzlar, banka makbuzları, ….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ../…. D. İş sayılı Dosyası, … İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası, , haciz zaptı örneği ve sair deliller…

İSTEM SONUCU : Yukrıda açıklanan nedenler ile usul ve esasa ilişkin itirazlarımızın kabul edilerek kanuna aykırı olarak verilen İhtiyati Haciz kararının iptaline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat