Çek Senet İmzaya İtiraz Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Çek Senet İmzaya İtiraz Dilekçesi

………………..İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ :…….

DOSYA ESAS NO :…….

İMZAYA İTİRAZ

EDENLER :…….

VEKİLİ :…….

ALACAKLI :…….

VEKİLİ :…….

KONU :…….’nün ……. E. sayılı takip dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılan takip ile ilgili olarak imzaya yönelik itirazlarımızın sunulması ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR : 1-Yukarıda esas sayısı ve İcra müdürlüğü bildirilen dosyadaki imza müvekkilime ait değildir. Bu husustaki itirazımızı beş günlük yasal süresi içinde yapıyoruz.

2-Takibe konu yapılan çekteki imza müvekkilim ….A.Ş.’nin yetkili temsilcisi olan ……….’e ait değildir. Müvekkilim olan şirketin yetkili temsilcisi …………… daha önce atmış olduğu imzaların ve yine mahkeme huzurunda oturarak ve ayakta atacağı imzaların bilirkişi marifetiyle tetkikinden de takip konusu yapılan çekteki imzanın müvekkilime ait olmadığı anlaşılacaktır.

3-SÖZKONUSU TAKİPTEKİ ÇEKTE BULUNAN İMZANIN MÜVEKKİLİMİZ ŞİRKET TEMSİLCİSİ VE MÜVEKKİLİMİZ………………’E AİT OLMADIĞINI BEYAN EDİYORUZ. İMZAYI AYRICA VE AÇIKÇA İNKAR EDİYORUZ.

4-Müvekkilim olan şirketin ve şirket yetkili temsilcisi olan ……………’in imza sirküleri incelendiğinde çıplak gözle imzalar arasındaki farklılık hemen dikkati çekmektedir.

5-Müvekkilim olan şirket ………… ve ………… hizmetleri vermektedir. Bilindiği üzere piyasada güvene dayalı hizmetler olarak bilinmektedir. Müvekkilim olan şirket aleyhine bu kadar yüksek meblağlı bir icra takibine başlandığının müşteriler arasında duyulması büyük güvensizlik duygusuna sebep olacaktır.

6-Bu tür kötü bir reklam müvekkilimiz şirketin ticari geleceğini olumsuz şekilde etkileyebileceğinden müvekkilimizin sonradan haklı çıkma ihtimali de göz önüne alınarak icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

YASAL NEDENLER : İİK., BK. ilgili yasa maddeleri

KANITLAR : ..İcra müdürlüğünün …\….. esas sayılı dosyası, Şirkete ve diğer müvekkilimize ait imza sirküleri, imza örnekleri, bilirkişi incelemesi, imzası inkar edilen çek ve her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle talebimizin kabulüne yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, haklı çıkmamız halinde inkar tazminatına hükmedilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

İTİRAZ EDENLER
VEKİLİ

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat