İhtiyati Haciz Kararı Dava Dilekçesi

……………………….( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNAN

ALACAKLI:………..(T.C Kimlik No:……)
VEKİLİ :Av…….

KARŞI TARAF (BORÇLU) :………. (T.C Kimlik No:………)

KONU.: İhtiyati haciz isteminden ibarettir.

ALACAK MİKTARI :30.000,00 TL

AÇIKLAMALAR :

1- Borçlu…………tarafından müvekkile verilen ../…/…. vadeli, ……….. TL bedelli, ../../…..vadeli …….. TL bedelli, …/…/….vadeli, ……… TL bedelli toplam …………. TL bedelli 3 adet senet, vadesinde ödenmemiştir.

2- Borçlunun mal kaçırma ve adres değiştirme ihtimali bulunduğundan, Sayın Mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığı, borçlunun, borca yeter miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TTK sair yasal mevzuat

DELİLLER : ………vadeli, ……….. TL bedelli,……….vadeli, ……….. TL bedelli,…………vadeli, ………….. TL bedelli 3 adet senet aslı, sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Borçlunun, borca yetecek miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının uygun bir teminat karşılığı ihtiyaten haczine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

İhtiyati Haciz Talep Eden
Vekili Av……

Eki: Onaylı vekaletname sureti Senet fotokopileri

Not: Senet asılları, mahkeme kalemine ibraz edilecektir.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat