İhtiyati Haciz Nedir?

Kelime anlamı itibariyle ‘ihtiyati’ ilerisi düşünülerek yapılan anlamına geldiğinden ihtiyati haciz genel olarak , borçlunun mal kaçırma, borcu ödemeden veya imkan varken taahhüt vermekten kaçınma ile borçlunun kendisinin kaçması durumlarında uygulanan mahkeme kararına dayanan, tüm bunlar yapılırken borçlunun mallarına gelebilecek olası zararlar için alacaklıdan peşinat olarak teminat alınan haciz türüdür.Diğer bir ifade ile ‘Yıldırım Haciz’ de denebilir.

İhtiyati Haciz Nasıl Alınır? İhtiyati Haciz Davası Nasıl Açılır?

İhtiyati haciz mahkeme kararına dayandığından yetkili mahkemece (genel olarak Asliye Ticaret Mahkemesi) açılacak dava ile uygulanır demiştik. Mahkeme ilamı icra dairesine getirilmekle genel olarak o gün borçlu adresine veya talep edilen adreslere ihtiyati haciz uygulamak üzere hacze çıkılabilir.

Eğer hacze çıkılmayacaksa, yine o gün icra dairesince dosya açılarak borçluya tebliğ yapılmaksızın borçlu mal varlıkları sorgulanabilir sistem üzerinde bu mallara ilişkin haciz işlemi uygulanabilir. (Araç haczi gibi)

Özetle;

İhtiyati hacizde borçluya borcu ödemesi için süre tanınmaz. Dolayısıyla alınan mahkeme kararı ile talep edilen işlemler ‘yıldırım’ hızıyla yapılır.

Her Alacağı İhtiyati Haciz İstenebilir Mi?

Her alacağa ihtiyati haciz istenmez. Belgeye (çek,senet,bono vs.) ve ilama dayanması gerekir.

İhtiyati Haciz Nasıl Düşer? Hacizler Ne Zaman Kalkar?

İhtiyaten yapılan haciz işlemlerinin ortadan kalkması aşağıdaki durumlarda mümkündür:

İcra İflas Kanunu Madde 261 gereği ihtiyati haciz kararı, verildiği tarihten 10 gün içerisinde yetkili icra müdürlüğünden(mahkemenin yargı çevresi içerisinde kalan daire) kararın infazının istenmesi gerekir.Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden düşer/kalkar.

Haczedilen menkul malların 6 ay içerisinde satışınını istenmemesi

Haczedilen gayrimenkul malların 1 yıl içerisinde satışının istenmemesi

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Kaldırılır? İhtiyati Haciz Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

İcra İflas Kanunu Madde 264/2 gereğince ihtiyati hacizden sonra borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya veya vekiline tebliğ edilir. Alacaklı veya vekili 7 gün içerisinde tetkik merciine borçlu itirazınını kaldırılmasını istemek zorundadır. Aksi takdirde İcra İflas Kanunu Madde 264/4 gereği ihtiyati haciz hükümsüz sayılır.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat