DAVACILARIN FARKLI BRANŞLARDA ÖĞRETMENLİK YAPTIKLARI VE HAKLARININ KORUNMASI ADINA DAVALAR AÇILDIĞI – TASFİYE MEMURUNUN DAVALARI VEKİLİ İLE TAKİP ETTİĞİ VE TÜM DAVALARDAN HABERİNİN VE BİLGİSİNİN BULUNDUĞU – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 3448
Karar: 2016 / 3610
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Davacılar vekili, müvekkillerinin dava dışı … Eğt. Öğr. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş. bünyesinde farklı branşlarda öğretmenlik yaptıklarını, 2009 yılında iş sözleşmelerinin sona erdirilmesine rağmen ücret ve tazminat haklarının ödenmediğini, haklarının korunması adına davalar açıldığını, bu davaların yargılaması devam ederken şirketin davalardan ve başka ödemelerden kaçmak adına 14.12.2010 tarihinde genel kurulu topladığını, şirketin tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak da davalının atanmasına karar verildiğini, şirketin tasfiyeye girmesi nedeniyle davaların tasfiye memuruna yöneltildiğini, tasfiye memurunun davaları vekili ile takip ettiğini, dolayısıyla davalı tasfiye memuru ve vekilinin tüm davalardan haberinin ve bilgisinin bulunduğunu, şirket aleyhine yargılamalar devam ederken tasfiyenin ………. tarihinde sonlandırılmasına ilişkin karar alındığını, tescil ve ilan edilerek şirketin sicil kaydının terkin edildiğini ileri sürerek, …Eğit. Öğr. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş’nin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı tasfiye memuru vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

(6102 S. K. m. 536, 542)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada … Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 21/10/2015 tarih ve 2015/628-2015/1002 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı tasfiye memuru vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, müvekkillerinin dava dışı … Eğt. Öğr. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş. bünyesinde farklı branşlarda öğretmenlik yaptıklarını, 2009 yılında iş sözleşmelerinin sona erdirilmesine rağmen ücret ve tazminat haklarının ödenmediğini, haklarının korunması adına davalar açıldığını, bu davaların yargılaması devam ederken şirketin davalardan ve başka ödemelerden kaçmak adına 14.12.2010 tarihinde genel kurulu topladığını, şirketin tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak da davalının atanmasına karar verildiğini, şirketin tasfiyeye girmesi nedeniyle davaların tasfiye memuruna yöneltildiğini, tasfiye memurunun davaları vekili ile takip ettiğini, dolayısıyla davalı tasfiye memuru ve vekilinin tüm davalardan haberinin ve bilgisinin bulunduğunu, şirket aleyhine yargılamalar devam ederken tasfiyenin 17.2.2012 tarihinde sonlandırılmasına ilişkin karar alındığını, tescil ve ilan edilerek şirketin sicil kaydının terkin edildiğini ileri sürerek, …Eğit. Öğr. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş’nin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, uyulmasına karar verilen bozma ilamı doğrultusunda; davanın kabulü ile son tasfiye memurunun görevinin devamına karar verilmiştir.

Karar, davalı tasfiye memuru vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı tasfiye memuru vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı tasfiye memuru vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, temyiz harcı davalı tasfiye memurundan peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...