İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
İHTİYATİ HACİZ
İSTEYEN (ALACAKLI)       :
VEKİLİ                                   : Av. ………………
BORÇLU                               :
TALEP KONUSU               : İhtiyati Haciz Talebidir.
OLAYLAR                            :

  • Aleyhine ihtiyati haciz istenen borçlu müvekkilime

vermiş olduğu [KEŞİDE TARİHİ] keşide tarihli bono vadesinde ödenmemiş olup durum borçluya protesto ile ihbar ve ihtar edilmiştir.
2- Bononun vadesinde ödenmemesi dolayısıyla borçluya şifahi olarak iletilen ödeme talepleri ve uyarılar da karşılıksız kalmıştır.

  • Yaptığımız araştırmalarda borçlunun bu borcunu ödememek için tedbirler almakta olduğu duyulmuştur.

4- Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteme zorunluluğu doğmuştur. Gerekli görülen miktarda teminat  tarafımızdan mahkemeye depo edilecektir.
 
HUKUKİ NEDENLER        : TTK.,İİK.,HMK.,Av.K.,ilgili mevzuat
DELİLLER                                        : Bono aslı vs.
TALEP SONUCU                :Yukarıda  kısaca arzedilen nedenlerle, duruşma yapılmaksızın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere alacağımızın [TALEP EDİLEN ALACAK].-TL’ sı karşılığında borçlunun taşınır ve taşınmaz  mallarıyla,  üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına  yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …../…./….
 
Alacaklı Vekili
Av. ……………….
 
 
EK: Vekaletname Sureti
Bono Aslı ve Protesto

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat