T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18135

Karar: 2000 / 226

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: 1475 sayılı İş Kanunu bu tür devirle ilgili olarak öngördüğü düzenlemeye göre devir halinde hizmet akdinin sona erdiği sonucuna varılmaz. Böyle bir sonuca varabilmek için işçiler bakımından çok özel durumların söz konusu olması gerekir. Böyle olunca, salt davalı şirketin sözleşmesinin feshinden dolayı tazminat istekleri, reddedilmelidir.(1475 S. K. m. 1)

İşçi Alacakları Davası

Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Sözleşmenin Feshedilmesi Üzerine İşçinin İşyerini Terk Etmek Zorunda Kalması

2- Bakanlığına ait Erenköy’deki tahmil-tahliye işyeri ihale ile davalı şirketçe alınmış olup, davacı ile birlikte tahmil-tahliye işçileri ihale süresince çalıştırılmışlardır. Davalı şirket 1998 yılı başlarında sözleşmesi feshedildiği için işyerini terk etmek zorunda kalmış ve bu hususu da resmi mercilere bildirdiği gibi işyeri işçilerine de çalıştırmak için önerilerde bulunmuştur. Gerçekten bir kısım işçiler bu daveti kabul ederek 1998 Haziran ayına kadar orada çalışmışlardır.

Davacı ve bir kısım işçiler ise Bakanlığı nezdinde Erenköy’deki işyerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu çalışma şekline göre davacı işçinin durumu değerlendirilecek olursa ortada işyerinin davalı şirketten ……..Bakanlığı’na devrinin bir başka ifade ile el değiştirilmesi söz konusu olduğu görülmektedir.

Devir Halinde Hizmet Akdinin Sona Ermesi İçin İşçiler Bakımından Çok Özel Durumların Söz Konusu Olması Gereği

1475 sayılı İş Kanunu bu tür devirle ilgili olarak öngördüğü düzenlemeye göre devir halinde hizmet akdinin sona erdiği sonucuna varılmaz. Böyle bir sonuca varabilmek için işçiler bakımından çok özel durumların söz konusu olması gerekir. Böyle olunca, salt davalı şirketin sözleşmesinin feshinden dolayı tazminat istekleri, reddedilmelidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 20.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat