T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 13121

Karar: 2000 / 371

Karar Tarihi: 21.01.2000

ÖZET: Davacının zinası ile ilgili Taraklı Asliye Ceza Mahkemesinin 1995/16 E. 1998/27 K. sayılı dosyası Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde celbedilmeden veya onaylı fotokopisi bu dosya içerisinde konulmadan, davalı tanıkları dinlenmeden eksik tahkikatle hüküm kurulamaz. (1086 S. K. m. 253)  (743 S. K. m. 143)

Davalının Davacının Zinasına İlişkin Ceza Dosyasına Ve Tanık Sözlerine Dayanması

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli manhkemece everilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de duruşma için davetiye pulu olmadığından duruşma isteği red edilmekle temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Davalı Medeni kanunun 143/2. maddesi uyarınca tazminatı istemiş, davacının zinasına ilişkin ceza dosyasına ve tanık sözlerine dayanmış ve tanıkların dinlenmesinden vazgeçmemiştir. Davacının zinası ile ilgili Taraklı Asliye Ceza Mahkemesinin 1995/16 E. 1998/27 K. sayılı dosyası Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde celbedilmeden veya onaylı fotokopisi bu dosya içerisinde konulmadan, davalı tanıkları dinlenmeden eksik tahkikatle hüküm kurulamaz. Şu halde talimat merciine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 253/2. madesi gereğince tanıklar gelmedikleri takdirde ihzaren celbedilerek dinlenmeleri yolunda yetki verilmesi, davalı tanıklarının dinlenmesi ceza dosyasının getirilmesi sonucuna göre karar ittihazı gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Tazminat Davası

Sonuç: Temyiz olunan hükmün açıklanan ndeenlerde BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine  21.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat