İhaleye Fesat Karıştırma Dava Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İhaleye Fesat Karıştırma Dava Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI ALACAKLI :…….

VEKİLİ :…….

DAVALI BORÇLU :…….

KONU : İhalenin Feshi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimin alacağının tahsili amacıyla borçlu aleyhine …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış, takibin kesinleşmesi ve borçlunun borcunu ödememesi sonucu malları haczedilerek satışı için talepte bulunulmuştur.

Satış talebimiz üzerine İcra Müdürlüğü tarafından satış yeri, günü ve saati belirlenmiştir.

Ancak ……. tarihinde yapılan satış sırasında usule uyulmamış satışa fesat karıştırılmıştır.

Şöyle kİ;

Bu nedenlerle ……. tarihinde yapılan satışın feshine karar verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : İİK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : İcra Dosyası, yasal ve takdiri diğer deliller vs.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle itirazımızın kabulü ile, ……. tarihinde yapılan satışın iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat