İhale İştirak Teminatı Alınması Hukuki Değildir

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İhale İştirak Teminatı Alınması Hukuki Değildir

Danıştay 13. Daire
Esas: 2008/13874
Karar: 2012/135

İHALE İŞTİRAK TEMİNATI ALINMASININ HUKUKİ OLMADIĞI

İstemin Özeti : İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nce verilen 24.04.2008 tarih ve E:2007/1632, K:2008/732 sayılı kararın; dava konusu ihaleye ilişkin Şartname’nin 4 maddesinde, iştirak teminatı olarak %10 (9.200,00-TL)’nin alınacağının belirtildiği, kesin ihale kararı tebliğ edilirken de, ihalenin bozulması halinde, ihale iştirak teminatının, geçici teminatla birlikte irat olarak kaydedileceğinin öngörüldüğü, davacının bütün şartları bilerek ihaleye katıldığı ve ihaleyi kazandığı, fakat yükümlülüklerini yerine getirmediğinden, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi …’nun Düşüncesi: Temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı …nin Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkimi’nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi’nde bulunan, tapuda … ada, … sayılı parselde kayıtlı taşınmazın satışı amacıyla 16.01.2007 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan davacının ihale bedelini süresi içinde yatırmaması nedeniyle geçici teminatının ve iştirak teminatının irat kaydedilmesi üzerine, iştirak teminatı olarak irat kaydedilen 9.200,00 TL’nin tarafına iadesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin olarak alınan 02.04.2007 tarih ve 3047 sayılı davalı idare işlemi ile bu işlemin dayanağı olan ihale şartnamesinin 5. ve 9. maddelerinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, 12.12.2006 tarih ve 2082 sayılı Encümen kararıyla dava konusu taşınmazın açık teklif usulüyle satılması amacıyla ihaleye çıkarılmasına karar verildiği, 16.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye davacının iştirak ederek 97.500,00 TL teklif sunduğu ve ihalenin davacı uhdesinde bırakıldığı, davacının yasal süresinde ihale bedelini yatırmaması nedeniyle ihalenin iptal edilerek, iştirak teminatının irat kaydedildiği, davacının iştirak teminatının tarafına iadesi yolundaki isteminin reddi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı, 2886 sayılı Kanun hükümleri uyarınca müteahhit veya müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihalenin iptal edilerek varsa geçici teminatın irat kaydedilmesi gerekirken, uyuşmazlıkta, yasada yer almayan ikinci bir teminat tutarının iştirak teminatı adı altında alınmasında ve sonrasında gelir kaydedilmesinde yasal isabet bulunmadığından, davacının, iştirak teminatının tarafına iadesi yolundaki isteminin reddi işleminde ve bu işlemin dayanağı olan taşınmaz mal satış şartnamesinin 5. ve 9. maddelerinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem ile taşınmaz mal satış şartnamesinin 5. ve 9. maddelerinin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemlerin yukarıda belirtilen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nce verilen 24.04.2008 tarih ve E:2007/1632, K:2018/732 sayılı kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 23.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat