İflas Dava Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
 
İFLAS TALEBİNDE BULUNAN
(ALACAKLI)             :
ALACAKLI VEKİLİ :
DAVALI KARŞI TARAF
(BORÇLU)                :
DAVA KONUSU      : Borçlunun iflasına karar verilmesi talebidir.
OLAYLAR                 :

  1. Müvekkilim [BORÇLU-DAVALI ŞİRKET ADI] ‘ne karşı açmış olduğu davayı kazanmış ve [KARARI VEREN MAHK.] Asliye Hukuk Hakimliği [ESAS NO] ve [KARAR NO] karar sayılı ilamıyla davalı şirketi müvekkilime [ALACAK TUTARI] TL tazminat ödemeye mahkum etmiştir.
  2. Müvekkilimin söz konusu  tazminatı ödemesi için şirkete birkaç defa başvuruda bulunmasına rağmen şirket ödemeyi yapmamıştır. Bunun üzerine müvekkilim sözkonusu mahkeme ilamını icraya koymuş ve davalı şirkete [İCRA DAİRESİ] İcra Müdürlüğünün [İCRA DOSYA NO] esas sayılı icra takip dosyasından icra emri gönderilmiştir.
  3. Ancak borçlu şirket, söz konusu icra emrine rağmen herhangi bir ödemede bulunmadığı gibi herhangi bir itirazda da bulunmamıştır. Bu itibarla İİK. m. 177 hükümleri gereğince borcunu ödemeyen davalı şirketin iflasına karar verilmesi amacıyla iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 177 ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SUBUT DELİLLER : [KARARI VEREN MAHK.], [ESAS NO] ve [KARAR NO] karar sayılı ilamı, [İCRA DAİRESİ] İcra Müdürlüğünün [İCRA DOSYA NO] esas sayılı icra takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
 
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davalının icra emrini tebellüğ etmesine rağmen borcunu ödemediği ve herhangi bir itirazda da bulunmadığı anlaşıldığından İİK. m. 177 hükümleri gereğince iflas talebimizin kabulü ile [BORÇLU ADI]‘ nin iflasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……/……/200…
 
ALACAKLI VEKİLİ
 
EK: Onanmış Vekaletname Sureti

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat