İcra Memurunu Şikayet Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İcra Memurunu Şikayet Dilekçesi


………
………
………
 
 
NÖBETÇİ İCRA HUKUK HAKİMLİĞİ’ NE
 
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ          : ………
İCRA DOSYA NO               : ………
ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI): ………
VEKİLİ                                   : Av. ………
KARŞI TARAF                     : Hasımsız
TALEP KONUSU               : Şikayet konusu haciz işleminin yapılmasına emir verilmesi talebidir.
OLAYLAR                            :

  • Müvekkilim, kendisine [ASIL ALACAK TUTARI] borçlu olan borçlu [BORÇLU ADI SOYADI] nın vadesi gelmesine rağmen borcunu ödememesinden dolayı hakkında icra takibi başlatmıştır. Borçluya yukarıda bilgileri verilen icra dosyası gereği ödeme emri gönderilmiştir.
  • Borçlu mal beyanında bulunmuş ve bu beyana

dayanarak borçluya at mallar üzerine haciz konulması için müvekkilim talepte bulunmuştur. İcra Müdürlüğü aradan [ARADAN GEÇEN ZAMAN]  geçmesine rağmen, borçlunun malları üzerine haciz koymaktan kaçınmakta, görevini yerine getirmemektedir. Bu durum müvekkilimin alacağına kavuşmasını geciktirmekte, ekonomik olarak zor durumda kalmasına yol açmaktadır.

  • İcra Müdürlüğü’ nün sebepsiz yere borçlunun malları üzerine haciz konulması işlemini sürüncemede bırakmasından dolayı bu şikayet davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

 
HUKUKİ NEDENLER        : İİK. m.16 ve diğer ilgili maddeleri, HMK. ve ilgili mevzuat
DELİLLER                                        : İcra dosyası, haciz talebi ve diğer hukuki deliller
TALEP SONUCU                : Yukarıda  kısaca arzedilen nedenlerle, davamızın kabulü ile İcra Müdürlüğü’ nün sürüncemede bıraktığı haciz işlemini yerine getirmesi konusunda gerekli emrin verilmesini saygılarımla arz ederim. …../…./….
 
Alacaklı Vekili
………
 
EK: Vekaletname Sureti

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat