İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre

İlgili Yasa

İcranın geri bırakılması için verilecek mühlet:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 36- İlamı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para ve veya eşya kıymetinde mercice kabul edileck menkul rehin veya esham veya tehvilat veya gayrimenkul rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine münasip bir mühlet verilir Bu mühlet ancak zaruret halinde uzatılabilir.

Borçlu, deylet veya adli müzaharete nail bir kimse ise teminat göstermek mecburiyeti yoktur.

Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkında karar icra dairesine telgrafla bildirir.

Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez.

Yargıtayca hüküm bozulduğu takdirde borçlunun müracaatı üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmiyeceğine matikemece kesin olarak karar verilir.

Yargıtayca ilâmın onanması halinde, alacaklının talebi üzerine, başkaca muameleye hacet kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir, mal ve haklar ise, malın nev’ine göre icra memurluğunca paraya çevrilir. İlam alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.

İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre Açıklama

Temyiz ilâmların icrasını durdurmaz. Ancak taşınmazın aynına ilişkin kararlarla aile hukukunu ilgilendiren ilâmların kesinleşmesi zorunludur. Taşınmazın aynına veya aile hukukuna dair ilâmların dışında ki ilâmların icrası (yerine getirilmesi) için kesinleşmesi beklenmez.îşte kesinleşmesi beklenmeyen bir ilâmın icra dairesinden icrası istendiği takdirde, icra dairesince yukarıda açıklandığı üzere borçluya icra emri tebliğ edilir. Borçlu bu ilâmı temyiz etmişse, icranın geri bırakılmasına karar almak için İcra Müdürlüğünden süre isteyebilecektir.

 İcra Müdürünün, Borçlunun tehiri icra karan getirmesi için süre verebilmesi koşulu; ilâmda hükmolunan para veya eşyanın resmî bir kurumda depo edildiğini borçlunun ispat etmesi ile gerçekleşecektir.

Bunun gibi İÎY.smm 36’ncı maddesine göre borçlu ilâmı temyiz ettiğini tehiri icra kararı alabilmesi için süre verilmesini icra müdüründen talep edecektir. Bunun için de ilâmın tehirli icra talepli temyiz edildiğine dair ilâmı veren mahkemenin (der kenarı) yazısını icra müdürüne sunacaktır. İcra müdürü icra takip dosyasını, borçlunun istek dilekçesiyle,teminat tâyini için bağlı olduğu icra tetkik merciine gönderecek ve İİY.36’ya göre teminat tâyinini isteyecektir.

İcra tetkik mercii kendisine gelen takip dosyasını ve belgeleri inceleyecek ilâmda belirtilen para veya eşya kıymetinde teminat takdir edecektir. Bu teminat taşınmaz ipotek veya hisse senedi veya tahvil veya taşınır relini veya geçerli ve güvenilir banka (teminat mektubu) kefaleti olabilir.

Aynı zamanda, borçlunun ilâmda belirtilen para ve eşyayı karşılayacak malı haczolunmuş ise yine bu mahcuz mal teminat olarak kabul edilecektir.

İşte; icra tetkik mercii teminatı takdir eder, kararında belirterek icra takip dosyasmı icra müdürüne geri gönderir. İcra Müdürü takdir ve tâyin olunan teminatı borçluya depo ettirir ve yargıtaydan tehiri icra kararı getirmesi için borçluya uygun bir süre verilmesi yoluna gider ve bu süre icra takibi ertelenmiş olur. Uygulamada bu süre 45 gün olarak verilmektedir.

Bu arada Yargıtay (ilgili daire)den takibi icra karan borçlu tarafından alındığında, temyiz sonucuna kadar icra takibi duracaktır.

İcra Müdürlüğünce verilen süre zorunlu hallerde uzatılabilecektir.

Borçlu devlet veya adli yardımdan yararlanan bir kişi ise, teminat istenmiyecektir.

Yargıtay (ilgili daire) tehiri icra kararı isteği hakkında verilecek kararı telgrafla icra dairesine bildirir, (telgraf masrafı alacaklı veya borçlu tarafından ödenmesi gerekecektir)

Yargıtay (ilgili daire) ca, takibe dayanarak yapılan ilâm bozulduğu takdirde borçlunun icra veznesine depo ettiği teminat kendisine geri verilecektir. Bu hususta Borçlu mahkemeye başvurmalıdır.

Yargıtay (ilgili daire) ca, takip dayanağı ilâm onandığı takdirde, alacaklının isteği üzerine başkaca bir işlem yapılmaksızın icraca, teminata konu paralar alacaklıya ödenecektir. Teminat mal ve haklar ise malm cinsine göre İcra Müdürlüğünce paraya çevrilir.

İlam alacaklısının öncelikle teminat üzerinde rüçhan hakkı mevcuttur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat