İcra Ve İflas Dairelerinin Denetim Ve Gözetimi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra Ve İflas Dairelerinin Denetim Ve Gözetimi

İlgili Yasa

Gözetim ve denetim:

İCRA İFLÂS YASASI MADDE 13- (Değişik : 06.06.1985 – 3222/3 md.)

İcra ve iflâs daireleri tetkik mercii hâkimin daimi gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler.

İcra ve iflâs müdür ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklannda Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Birinci teftiş:

MADDE 13/a- 13’ncü maddeye göre Cumhuriyet savcılarınca ilk defa yapılacak teftişin, geçen bir yıllık işlemlere şâmil olmak üzere her sene Ocak ayı içinde yapılması ve düzenlenecek raporların birer örneğinin icra ve iflâs dairesi ile Cumhuriyet savcılığında saklanması, diğer örneğinin ise en geç o ayın sonunda Adalet Bakanlığına gönderilmesi gereklidir.

Teftişlerin yapılması, savcılıkların açık olması hallerinde bunun kimler tarafından yerine getirileceği ve teftiş raporlarının nasıl düzenleneceği yönetmelikte belirtilir.

Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları:

MADDE 14-        Bu kanunun uygulama şekli tüzükle, icra ve iflâs daireleri

ile tetkik mercilerinde tutulacak defterlerle dosyaların ve diğer basılı kâğıtların düzenlenme şekilleri Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur.

İcra Ve İflas Dairelerinin Denetim Ve Gözetimi Açıklama

İcra ve İflas Daireleri Tetkik Mercii Hâkiminin sürekli gözetim ve denetimi altındadır. Ayrıca bu Daireler C.Savcıları ve Adalet müfettişleri aracılığı ile de denetlenir yani teftiş edilirler.

C.Savcıları en az yılda bir defa denetlemektedirler.

İcra ve İflas Dairesi Müdür ve yardımcılarının disiplin cezası ile ilgili eylemleri. Devlet memurları yasasındaki hükümlere göre karara bağlanır.

C.Savcılarınca yapılacak ilk denetleme (teftiş) her yıl Ocak ayı içinde yapılır. Düzenlenen raporun bir sureti C. Savcılığında saklanır. Bir nüshası denetlenen İcra ve İflas Dairesine gönderilir. Diğer bir nüshası da Ocak ayı sonuna kadar Adalet Bakanlığına, C.Savcılığınca sunulur.

Bir yıl sonraki denetleme de raporda belirtilen hususlar da gözönünde tutulur.

Yasa koyucunun amacı, İcra ve İflas Dairelerinin yasaya uygun ve düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat