İcra Hakimi Ve Yardımcılarının Reddi Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İcra Hakimi Ve Yardımcılarının Reddi Nasıl Yapılır?

İcra hâkimi ve yardımcılarının reddi:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 107a – (Ek : 18.02.1965 – 538/7 md.)

İcra hâkimi veya yardımcıları reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret talebinde bulunan dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır.

Ret talebinin reddi hakkındaki kararın temyizi, icra hâkiminin işe bakıp karar vermesine mâni değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın bozulması halinde reddedilen hâkimin verdiği kararın yerine getirilmesi geri bırakılır. Bozma kararma uyularak ret talebi kesin ksurette kabul edilirse karar kaldırılır. 40’ncı madde hükümleri kıyasen uygulanır.

Memnu işler

MADDE 11- Tetkik vazifesini gören hâkimler ve icra ve iflâs müdür ve müstahdemleri, dairelerince takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir âkit yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür.

İcra dairesine ödeme:

MADDE 12-     (Değişik : 18.02.1965 – 538/8 md.)

İcra dairesi, takib edilmekte olan bir para alacağına mahsuben borçlu veya üçüncü şahıs tarafından ödenen paraları kabule mecburdur. Bununla borçlu bu miktar borcundan kurtulur.

İcra Hakimi Ve Yardımcılarının Reddi Açıklama

İcra Hâkimi veya yardımcıları reddedildiği takdirde HUYY’sındaki Hâkimlerin reddine ilişkin hükümleri uygulanır.

Red isteminde bulunan, red dilekçesinde red nedenlerini delilleri ile sunmak zorundadır. Vekilin red isteminde bulunabilmesi özel yetki almasına bağlıdır.

Red isteminin reddi hakkındaki kararın temyizi halinde reddolunan icra hâkiminin işe bakıp karara bağlaması engellenmiş olmaz.

Ancak, red isteminin reddi kararı Yargıtayca bozulduğu takdirde, reddedilen hâkimce verilen kararm (infazı) yerine getirilmesi ertelenir. Bozma kararına uyulup red istemi kesin olarak kabul edilirse hâkimce verilen karar kaldırılır (fazla bilgi için HUYY 35 inci maddesi hükümlerine bakmız.)

İcra Tetkik Mercii Hâkimleri veya bu görevi yürüten Hâkimler, İcra ve İflas Müdür ve hizmetlileri, dairelerince takip edilmekte olan bir alacak veya satışta olan bir şey hakkında hiç kimseyle, kendileri veya başkaları adına bir (âkit) sözleşme yapamazlar, yaparlarsa hüküm ifade etmez. Yasaca bu işleri yapmaları yasaklanmıştır.

İcra Dairesi; takibe ait para alacağına mahsuben borçlu yahut üçüncü kişilerin ödediği paraları kabul etmek zorundadır. Ödenen miktar kadar borçlu borcundan kurtulacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat