İcra Takiplerinde Ödeme Emri Ve Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra Takiplerinde Ödeme Emri Ve Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?


İlgili Yasa
Ödeme emri ve muhtevası:
İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 60- Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar.
Emir;

 1. 58’nci maddeye göre takip talebine yazılması lâzım gelen kayıtları,
 2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç teminat verilmesi, teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,
 3. Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirmesi; aksi halde icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı,

Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa vaki itirazın muvakatten kaldırılmasına karar verileceği,
Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi,
İhtarını,

 1. Senet veya borca itirazın bildirmediği takdirde yukarıda yazılı yedi günlük., süre içinde 74’ncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,
 2. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını,

İhtiva eder.
Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır.
Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir.
Açıklama
İcra dairesi, takip talebi üzerine ödeme emri düzenler, Ödeme emrinde;

 1. Takip talebinde yazılması gereken kayıtları yani alacaklı ve borçlunun varsa yasal temsilcilerinin adları, soyadları, konutları,
 2. Alacağın miktarı,
 3. Alacağın dayandığı belge,
 4. Senet ve senet tarihi, senet yoksa borcun sebebi,
 5. Borcun ve masrafların 7 gün içinde ödenmesi, (borç teminat verilmesi yükümlülüğü ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarı),
 6. Takibin dayandığı senet altındaki imza borçluya ait değilse yine bu 7 gün içinde bu durumun açıkça bildirilmesi aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sayılacağı,

Senet altmdaki imzayı red ettiği takdirde tetkik mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; bulunmadığı takdirde itirazının geçici olarak kaldırılmasına karar verileceği, ihtarı.

 1. Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının icra takibi hakkına dair
  bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde yani 7 gün içinde bildirmesi, ihtarı,
 2. Senet veya borca itirazını bildirmediği, takdirde 7 günlük süre içinde İİY.
  74’ncü maddesine göre mal bildiriminde bulunması, bulunmadığı takdirde hapisle
  tazyik olunacağı; ihtarı,

Mal beyanında bulunmadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu takdirde ayrıca hapisle cezalandırılacağı, ihtarı,

 1. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa icra takibine devam edileceği bildirimi
  yazılacaktır.

Ödeme emri 2 nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası borçluya gönderilecek diğer nüshası icra takip dosyasına konulacaktır.
Alacaklı veya vekilinin isteği üzerine ayrıca onaylı bir nüsha da onlara verilecektir. Nüshalar arasında fark olduğu takdirde borçluya gönderilen nüsha geçerli (muteber) sayılır.
Alacaklıya veya vekiline verilecek nüsha hiçbir harç ve ve resme bağlı bulunmamaktadır. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat