İcra Takiplerinde Ödeme Emrinin Tebliği Nasıl Yapılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

İcra Takiplerinde Ödeme Emrinin Tebliği Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

Ödeme emrinin tebliği:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 61- Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği Ödeme emrine bağlanır.

Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lâzımdır.

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir.

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır.

Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez.

İcra Takiplerinde Ödeme Emrinin Tebliği Açıklama

İcra takip talebi icra dairesine sunulunca, sunma gününden itibaren 3 gün içinde ödeme emri düzenlenip borçluya tebliğe gönderilecektir. Ödeme emrine, alacaklı bir belgeye dayanıyorsa o belge de eklenmiş olacaktır. Ancak, beglenin aslı icra kasasında tutulup örneği ödeme emrine bağlanacaktır.

Müşterek borçlular varsa, her borçluya ayrı ayrı ödeme emri tebliği zorunludur. Ancak, bu borçluların bir mümessil tarafından temsil edilmesi halinde bu mümessile tebligat yapılacaktır. Borçlulara tebligat yapılmayacaktır.

Aynı borçlu hakkında birden çok icra takibi yapılıyorsa, eğer bu takipler aynı günde yapılıyorsa, icra müdürlüğünce bu takiplerin ödeme emirleri aynı anda borçluya tebliğe verilecektir.

Borçlu hakkında, ayrı ayrı günlerde icra takipleri talepleri varsa, o takdirde sıra usulü takip edilecek, önce en eski günlüsünden başlanarak başvurma günlerine göre ödeme emirleri düzenlenerek borçluya tebliğ edilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat