İcra Takibine İtiraz

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra Takibine İtiraz

Gaziantep BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 100
Karar: 2016 / 45
Karar Tarihi: 08.11.2016

ÖZET: İlk Derece Mahkemesi tarafından takibe dayanak çekte davacı şirketin keşideci olduğu, davalı bankanın ise ciranta olduğundan, alacaklı bankanın çekteki ciro silsilesi içerisinde yer aldığından ve çekte yetkili hamil konumunda olması nedeniyle alacaklı sıfatı ile icra takibi başlatabileceğinden bahisle davanın reddolunduğu görülmüştür. Tüm dosya kapsamı ve takip dosyası içeriğine göre, istinaf olunan kararın; dava dilekçesinde gösterilen nedenleri kapsadığı, istinaf kanun ve Yargıtay kararlarına uygun olduğu nedenle, istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 62)

Takibe Dayanak Çekte Davacı Şirketin Keşideci Olduğu

Dava: Davacı tarafından, kambiyo senedine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatıldığı, takibe dayanak çekin tahsil cirosuyla alacaklı bankaya devredildiği ve çekin rehin amacıyla cirosunun caiz olmamasından bahisle borca itiraza yönelik dava açıldığı, davalı vekilince davanın reddine yönelik cevap dilekçesi sunduğu görülmüştür.

Davalı Bankanın Ciranta Olduğu

İlk Derece Mahkemesi tarafından takibe dayanak çekte davacı şirketin keşideci olduğu, davalı bankanın ise ciranta olduğundan, alacaklı bankanın çekteki ciro silsilesi içerisinde yer aldığından ve çekte yetkili hamil konumunda olması nedeniyle alacaklı sıfatı ile icra takibi başlatabileceğinden bahisle davanın reddolunduğu görülmüştür.

Alacaklı Bankanın Çekteki Ciro Silsilesi İçerisinde Yer Aldığı

Tüm dosya kapsamı ve takip dosyası içeriğine göre, istinaf olunan kararın; dava dilekçesinde gösterilen nedenleri kapsadığı, istinaf kanun ve Yargıtay kararlarına uygun olduğu nedenle, istinaf talebinin esastan reddine karar verilerek aşağıda yazılı hüküm kurulmuştur.

İstinaf Talebinin Esastan Reddi

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Dosya kapsamı, delil dununu ve takip dosyası içeriğine göre KİLİS İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ nin 2016/59 Esas, 2016/97 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerIendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,

2-Peşin alınan istinaf harcının mahsup ve yeterliliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre içerisinde, Yargıtay yolu açık olmak üzere, tarafların yokluğunda oybirliği ile karar verildi. 08.11.2016

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat