İcra Memurunun Muamelesini Şikayet Dilekçesi

Ticari Sır Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suç Duyurusu

İcra Memurunun Muamelesini Şikayet Dilekçesi

………………………….NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DOSYA NO :…..İcra Müdürlüğü’nün ……/…….. E sayılı dosyası

DAVACI :………….. ( TC No :……….)

……………………………….

VEKİLİ :Av…………….

………………..

DAVALI :…………………..

VEKİLİ :Av……………………..

……………………….

KONU :Memurun muamelesini şikayet,gecikmiş itiraz,tebligatın ve takibin iptali,durdurulması,borca itiraz istemlerini içerir şikayet

İZAHI :

Müvekkilimize ………..İcra Müdürlüğü’nün ……./………. E sayılı dosyasından ../../…. tarihinde örnek No 22 İİK 103 maddesine istinaden davet kağıdı gönderilmiş bu davet kağıdında mülkiyeti müvekkile ait olan .. .. … plaka sayılı araç üzerine ../../…. tarihinde haciz konulduğu belirtilmiştir.Hal böyle olunca müvekkil, aleyhine bir icra takibi olduğunu ../../…. tarihinde kendisine gönderilmiş olan 103 davet kağıdına istinaden öğrenmiştir.Söz konusu icra dosyasındaki alacaklı ile müvekkil arasında alacak-borç ilişkisi mevcut değildir.Müvekkilin davayla hiçbir şekilde bir borcu yoktur olmamıştır da.Bu icra dosyası müvekkil aleyhine açılmış ve müvekkilin bulunmadığı bir adrese tebligat evrakı gönderilmiş bu adresteki kayda gönderilen tebligat evrakı bila ikmal geldiğinden bu sefer de Tebligat Kanunu 35.maddesine göre tebliğ yapılmış ve bu suretle de müvekkilin aleyhine ve haberi de olmaksızın icra işlemleri başlatılmış.Ancak müvekkilin yokluğunda ve haberi olmaksızın gerçekleştirilen tüm işlemler usul ve yasaya açıkça aykırıdır………İcra Müdürlüğü’nün …../…….. E sayılı dosyasında yapılmış olan tebliğ işlemleri usul ve yasaya aykırıdır bu tebliğ işlemlerinin iptali gerekmektedir.

Şikayetimize konu icra dosyası mükerrer olduğundan bu icra takibinin hem bu sebeple hem de müvekkilin alacaklıya bir borcu olmaması sebebi ile iptaline , müvekkilin olası zararların önüne geçmek adına ve tedbiren ……… plaka sayılı araç üzerindeki haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılmasına,icra tehdidi altında ödemeye icbar edilmemesi için icra takibinin usul ve yasaya aykırı olarak açılmış ve işlemlerin de buna bağlı olarak hukuka aykırı oldukları dikkate alınarak ……….İcra Müdürlüğü’nün …./…. E sayılı dosyasının tedbiren durdurulmasına , alacaklının müvekkilin zararına sebebiyet verdiğinden alacağın %15 inden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER:İİK,HUMK vs ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:Bilirkişi incelemesi ve raporu,tanık beyanları,yemin,isticvap, …….. . İcra Müdürlüğü’nün …./…. E sayılı dosyası, vs hukuki her türlü delil

SONUÇ :Sunduğumuz nedenlerle;

1- ………..İcra Müdürlüğü’nün …../….. E sayılı dosyasına yapmış olduğumuz gecikmiş itirazımızın kabulüne,icra dosyasına yapmış olduğumuz itirazlarımızın kabulüne ve icra takibinin bu nedenle de durdurulmasına

2- ………..İcra Müdürlüğü’nün …../….. E sayılı dosyasında müvekkil aleyhinde ve yokluğunda haberi olmaksızın yapılmış olan tüm işlemlerin ayrı ayrı iptallerine,tüm tebliğlerin usulsüz olması sebebi ile tebligatların iptallerine

3- ………..İcra Müdürlüğü’nün …../….. E sayılı dosyasında üzerine haciz ve yakalama konulmuş olan ………. plaka sayılı araç üzerine konulmuş olan haciz ve yakalama şerhinin kaldırılmasına

4- ………..İcra Müdürlüğü’nün …../….. E sayılı dosyasının daha evvel aynı alacaklı tarafından aynı sebebe ilişkin olarak ………..İcra Müdürlüğü’nün …../….. E sayılı takip dosyası ile ……….. aleyhine icra takibi açılmış olduğundan ve şikayetimize konu icra dosyası bu nedenle mükerrer olduğundan bu icra takibinin hem bu sebeple hem de müvekkilin alacaklıya bir borcu olmaması sebebi ile iptaline,

5- Müvekkilin olası zararlarının önüne geçmek adına ve tedbiren ………. plaka sayılı araç üzerindeki haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılmasına,icra tehdidi altında ödemeye icbar edilmemesi için icra takibinin usul ve yasaya aykırı olarak açılmış ve işlemlerin de buna bağlı olarak hukuka aykırı oldukları dikkate alınarak ………..İcra Müdürlüğü’nün …../….. E sayılı dosyasının tedbiren durdurulmasına

6- Alacaklının, müvekkilin zararına sebebiyet verdiğinden alacağın %15 inden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine

7- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve talep ederim…/../2015

Davacı Vekili
Av…………….

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat