Açık Cezaevine Ayrılma Dilekçe Örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Açık Cezaevine Ayrılma Dilekçe Örneği

…………….İNFAZ HAKİMLİĞİNE
……….

Konu: 6253 sayılı kanunun 3. mad. 2. fıkrası

Talep: Doğrudan Açık Cezaevine Ayrılma Talebimdir.

Açıklamalar: …./…/2013 Tarihinde savcılıkça Taahhüdü ihlal suçlamasıyla yakalanıp tarafıma Belirtilen Açık ceza İnfaz Kurumuna teslim olmam için 10 günlük süre verilmiştir. Süresi içinde teslim olamadım.

28399 sayılı Adalet Bakanlığının Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmenliği 9/4 maddesinde , On günlük süre içinde, EK-1’de yer alan belgedeki ihtarı içeren çağrıya uymayan veya belirlenen açık kuruma teslim olmayan hükümlüler hakkında 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yakalama emri çıkarılır ve yakalandıklarında kapalı kuruma alınarak haklarında 6 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır demektedir.

Ancak bu düzenleme 6352 sayılı kanunun geçici 3. maddesine aykırıdır. 6352 sayılı kanunun geçici 3. maddesinde kimlerin doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılacağı düzenlemiştir.

6253 sayılı 3. maddesinin 2. fıkrası ”(2) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;
a) Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanların,
b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,
c) Adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların, cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir. Bu fıkra hükümleri 3l/l2/2017 tarihine kadar uygulanır. Demektedir.

28399 sayılı Adalet Bakanlığının Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmenliği 9/4 maddesi ile 6352 sayılı kanunun geçici 3/2. maddesi arasında çelişki bulunmaktadır.

Doğrudan Açık İnfaz Kurumuna kimlerin gönderileceğini kanunen belirlenmişken, verilen bu hak yönetmelikle teslim olmadı gerekçesi ile alınması yasaya aykırıdır.

Normlar hiyerarşisinde kanun, tüzük, yönetmelik ve bunların uygulanmasında yol göstermek amacıyla yayımlanan tebliğ ve genelgelerin birbiriyle çelişmemesi asıldır. Tüzük ve genelgenin üzerinde yer alan kanun asıl temel metindir. Kanun ve Genelgenin çelişmesi halinde esas alınacak olan ilgili kanun maddesidir.

Bu nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna doğrudan ayrılabilmem için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim. ../../2013

SANIK
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat