MAHKEMECE BORÇLUNUN MAAŞ ALDIĞI VAKIF SANDIĞININ STATÜSÜ İNCELENEREK YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ BİLGİ VE BELGE TOPLANMASI GEREĞİ – HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ HAKKINDA BİR KARAR VERİLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 22057
Karar: 2016 / 381
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Mahkemece, borçlunun maaş aldığı vakıf sandığının statüsü incelenerek, Yargıtay denetimine elverişli bilgi ve belge toplanarak, haczedilmezlik şikayeti hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsiz olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

(5510 S. K. m. 93, 106)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …..tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte borçlunun Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı’ndan (eski adı ile Pamukbank T.A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı) aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
5510 sayılı Kanun’un 106. maddesi gereğince halen yürürlükte olan 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulan sandıklar, 09.03.1983 gün ve 1983/1-1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da açıkça belirtildiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşlarındandır.
Geçici 20. madde kapsamındaki sandıklar; bağlı bulundukları kuruluşların personeli ile ilgili olarak, 506 Sayılı Kanun’un sistematiği içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’nun yüklendiği görevleri ve sağladıkları hakları yerine getirmek üzere kuruldukları için, sosyal güvenlik hukukunun temel ilkelerinin bu sandıklar için de geçerli olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulan sandıklarca bağlanan aylıkların 5510 sayılı Yasanın 93/1. maddesi uyarınca haczi mümkün değildir. Ancak Geçici 20. madde kapsamında kurulmayan sandıklardan alınan maaşların ise haczi mümkündür.
O halde, mahkemece, borçlunun maaş aldığı vakıf sandığının statüsü incelenerek, Yargıtay denetimine elverişli bilgi ve belge toplanarak, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda haczedilmezlik şikayeti hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat