İcra Mahkemesinin görev ve yetkisine ilişkin uygulamada en sık yapılan hatalar

İcra Mahkemesinin görev ve yetkisine ilişkin uygulamada en sık yapılan hatalar

Uygulamada, icra mahkemesinin görev ve yetkisine ilişkin bir kısım konularda, sıklıkla yapılan hatalar nedeniyle, hak kayıpları yaşandığı, karşı vekalet ücreti ödemek durumunda kalındığı, bu durumun, doğal olarak, hem zaman, hem de para kaybına yol açtığı görülmektedir.

En sık rastlanılanları özetleyecek olursak;

1- Vergi dairelerince konulan hacizlere ilişkin itirazlar ve şikayetlerde, vergi mahkemeleri yerine icra mahkemelerine başvurulması

2- SGK tarafından konulan hacizlere ilişkin itirazlar ve şikayetlerde, iş mahkemeleri yerine icra mahkemelerine başvurulması

3- İhtiyati tedbir kararlarının infazına ilişkin ihtilaflarda, şikayet merciinin, tedbiri veren mahkeme olduğu hususu atlanarak, icra mahkemesine şikayette bulunulması

4-6183 sayılı kanun uyarınca yapılan ihalenin feshi davalarında, menkul ise vergi mahkemesinin, gayrimenkul ise icra mahkemesinin görevli olduğu hususunun atlanması
5- Ortaklığın giderilmesi için yapılan satışlarda, satış dosyasına ilişkin şikayetlerin (ihalenin feshi davası vs) , satışa karar veren mahkemeye yapılması gerekmesine rağmen, icra makemesine yapılması,

6-Sözlü kira akdina dayalı takiplerde, takip borçlusunun kiracılık ilişkisini inkar ettiği durumlarda, talep yargılamayı gerektirdiğinden, sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali ve tahliye talep edilmesi gerekirken, icra mahkemesine dava açılması

7-Haczedilmezlik şikayetlerinde, nokta haczi bulunup bulunmadığı hususuna dikkat olunmadan yetkisiz mahkemede dava açılması:

İİK’nın 79. maddesi gereğince haczolunaeak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Ancak, talimat yazısı (borçluya ait menkul ve gayrimenkul malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacakların) haczi yönünde ve (genel nitelikli) olmayıp da belli bir malın haczini isteyen (nokta haczi) biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bir başka deyişle böyle hallerde İİK’nın 79. maddesi uygulanamaz.

8- Emekli maaşı haczi sonucu alacaklıya ödenen meblağın istirdadının icra mahkemesinden talep edilmesi:

Emekli maaş üzerine konulan haczin fekki için icra hukuk mahkemesine müracaat eden borçlular / vekilleri, maaş haczi sonucu yapılan kesinti suretiyle alacaklıya ödenen tutarın iadesini de icra mahkemesinden talep etmektedirler. Oysa alacaklıya ödenen kesintiler, istirdat davası ile geri istenebilir. İcra mahkemesi, kesintilerin borçluya iadesine karar veremez. (12. HD., 28.05.2009 T., 3074/11365)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat