Bilirkişiyi Adalet Komisyonu’na şikayet dilekçesi örneği

Bilirkişiyi Adalet Komisyonu’na şikayet dilekçesi örneği

Adil yargılanma beklerken, bazen, mahkeme tarafından dosyanın tevdi edildiği bilirkişinin, hukuk mantığından uzak, zorlama yorumlarla karşı tarafı haklı çıkaracak, dolayısı ile sizi hak kaybına uğratacak şekilde rapor hazırlayıp dosyaya sunduğunu görürsünüz.

Çoğu zaman da mahkemeler, “İtirazı olan temyiz eder” mantığıyla, onca iş yükü arasında gelen raporu okumaya dahi fırsat bulamayıp, raporun sonuç kısmına göre hüküm tesis ederler.

Bilirkişilik, bu günlerde neredeyse hakimlik gibi. Davanın sonucunu hakimlerden çok bilirkişiler belirler oldu. Yargılamaların adil bir şekilde yürüyebilmesi için, işini layıki ile yapan bilirkişilere ihtiyaç var.

Taraflı olduğunu düşündüğünüz bilirkişilerin, yargı sistemine zarar vermesini önleyebilmek için, adalet komisyonuna şikayette bulunabilirsiniz.

Komisyona verilecek dilekçe örneği genel hatları ile aşağıdaki gibidir. Durumun özelliklerine göre, bilirkişinin taraflı olduğunu düşündüğünüz noktaları ayrıca ve açıkça belirtmenizde fayda var…

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADELET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

Tarih: …../…../2015

Konu :Bilirkişiyi şikayet.

İstanbul …. Asliye Hukuk Mahkemesinde tarafı olduğum 2015/ ……… Esas sayı nolu dosya numarası ile görülmekte olan davada, dava konusunun Bilirkişi marifetiyle incelenmesine karar verilmiştir.

Mahkeme tarafından Bilirkişi olarak atanan …………………………………’ın hazırlayıp dosyaya sunmuş olduğu ………….. tarihli bilirkişi raporu, tarafınızca da incelendiğinde görüleceği üzere, yanlı, bilimsel verilerden uzak ve dosya içeriği ile uyumsuzdur.

Dosyaya sunulan raporun, yasal düzenlemeler ve yerleşik içtihatlar böylesine açık iken, zorlama yorumlarla karşı taraf lehine olacak şekilde düzenlenmiş olması, şahsımda, bilirkişi “………………………………..” ın bilirkişilik vasıflarını taşımadığı şüphesi oluşmuştur. İşbu ikame olunan sebeplerden dolayı adı geçen bilirkişinin hakkında inceleme yapılmasını, inceleme neticesinde varılacak olumsuzluk tespiti gereğince, şikayet olunan bilirkişinin, dava dosyasına sunduğu raporun iptali ile, adı geçen şahsa, bilirkişilik yapabilmesi hususunda verilen yetki belgesinin iptal edilmesi hususunda;

Gereğini saygılarımla dilerim.

Şikâyet Eden

(Ad, Soyad ve İmza)

Adres :