KAYDEN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN MAĞDURUN YAŞININ SUÇ TARİHİNDE YİNE ÇOCUK SAYILMASINI GEREKTİRECEK ŞEKİLDE TASHİH EDİLMESİ SURETİYLE KANUN MADDESİNE AYKIRI DAVRANILMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
1.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 2574
Karar: 2016 / 2221
Karar Tarihi: 27.04.2016

ÖZET: Kovuşturma evresinde ceza hükümleri bakımından etki doğurması halinde mağdurun yaşının ceza mahkemelerince düzeltilebileceği gözetilmeden, kayden 18 yaşından küçük olan mağdurun yaşının, suç tarihinde yine çocuk sayılmasını gerektirecek ve sanıkların hukuki durumlarına etkisi olmayacak şekilde tashih edilmesi suretiyle CMK’nun 218/2. maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 109) (5271 S. K. m. 218)

Dava ve Karar: 1-a) Sanıklar ….. hakkında mağdur hürriyetten yoksun kılma suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar itiraza tabi olduğundan inceleme dışı bırakılmış,
b) Temyiz edenlerin sıfatları ve dilekçelerinin içerikleri dikkate alınarak, sanıklar ….. hakkında çocuk yaştaki mağdur yönelik nitelikli kişiyi hürriyetten yoksun kılma; sanık hakkında ayrıca mağdur. yönelik kasten nitelikli yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile mağdur yaşının tashihine dair hükümle sınırlı olarak inceleme yapılmış,
c) Sanıklar ….. çocuk yaştaki mağdur nitelikli hürriyetten yoksun kılma suçunu birden fazla kişi birlikte olacak şekilde gerçekleştirmeleri nedeniyle TCK’nun 109/3-b maddesinin ayrıca uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi ise aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.
2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar ,.,.,., çocuk yaştaki mağdur nitelikli hürriyetten yoksun kılma suçları ile sanık ayrıca mağdur yönelik eyleminin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanıkların mağdur hürriyetinden yoksun kılma suçlarının niteliği tayin, takdire ilişen cezaları azaltıcı indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları değerlendirilip inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri, düzeltme ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanıklar müdafiinin sanık mağdur yönelik eyleminde doğrudan kast bulunmadığına, mağdur yönelik suçun vasfına, aralarında iştirak iradesi bulunmadığına, sanıkların tamamı hakkında TCK’nun 109/5. maddesinin uygulanamayacağına; Cumhuriyet Savcısının sanık mağdur yönelik eyleminin olası kastla gerçekleştirildiğine, bütün sanıklar hakkında hürriyeti tahdit suçundan aynı cezaların verilmesine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
A) Sanıklar ….. hakkında çocuk yaştaki mağdur. nitelikli hürriyetten yoksun kılma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;
24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri dikkate alındığında, mahkemenin bütün sanıklar hakkında bu madde ile yaptığı ortak uygulama yasaya aykırı ise de, CMUK’nun 322. maddesi gereğince bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
B) Sanık.. hakkında mağdur yönelik kasten nitelikli yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik incelemede;
Mağdur kaçırıldığı minibüsün sürücülüğünü yapan sanık kaçmalarını engellemeye çalışan ve taş atarak minibüsün ön camını kırdıktan sonra yolun ortasına doğru ilerleyen mağdur üzerine kasten aracı sürerek kafatasında ve çok sayıdaki omurlarda 6. derece kırıklar oluşmasına, beyin kanamasına ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı anlaşılan olayda,
a- Suçta kullanılan ve saldırıda kullanılmaya elverişli aracın etkinliği, meydana gelen zarar karşısında; sanığın eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,
b- 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri dikkate alındığında, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
3) Mağdur yaşının tashihine dair hükmün incelenmesinde ise;
Kovuşturma evresinde ceza hükümleri bakımından etki doğurması halinde mağdurun yaşının ceza mahkemelerince düzeltilebileceği gözetilmeden, kayden 18 yaşından küçük olan mağdurun yaşının, suç tarihinde yine çocuk sayılmasını gerektirecek ve sanıkların hukuki durumlarına etkisi olmayacak şekilde tashih edilmesi suretiyle CMK’nun 218/2. maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ile mağdur vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmü ile mağdurun yaşının düzeltilmesine dair hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 27.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat