Hukuk Müşavirliği Sözleşmesi Örneği


HİZMET SÖZLEŞMESİ
 
Bir tarafta ………..adresinde mukim Avukat……………………(ki,aşağıda “Hukuk Müşaviri”olarak alınacaktır)
İle
diğer tarafta ……..adresinde mukim ……………şirketi (ki aşağıda “Şirket” olarak anılacaktır)arasında aşağıdaki şartlarda bir hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
 
Sözleşmenin Konusu ve Yükümlülük.
 
Madde 1)Hukuk Müşaviri,görevini yürürlükteki mevzuat,Yönetim Kurulu Kararları,Genel Müdürlük Direktifleri doğrultusunda,Şirketin amacını gerçekleştirecek ve yararlarını koruyacak şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
Hukuk Müşaviri,bu sözleşmenin devamı süresince,şirketteki yükümlülüklerini aksatmamak koşuluyla kendi bürosundaki işleri sürdürebilir.
 
Sözleşmenin Süresi.
 
Madde 2)İşbu sözleşme ………………..tarihleri arasında geçerlidir. Ancak,sözleşme süresinin bitiminden bir ay önce taraflardan biri özleşmenin yenilenmeyeceğini diğer tarafa yazı ile bildirmediği takdirde,sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzatılmış sayılır. Diğer yıllar içinde aynı usul geçerlidir.
 
Ücret.
 
Madde 3)Hukuk Müşavirine yukarıda belirtilen hizmeti karşılığında her ay sonunda Şirket tarafından brüt ……….TL. ücret ödenir. Hukuk Müşaviri,Şirket Personeline ödenen şartlar,miktarlar ve tarihlerde ikramiyeden ve Hukuk Müşavirliğinde çalışan Avukatlara sağlanan sair maddi haklardan da yararlanır.
 
Diğer Haklar.
 
Madde 4)Hukuk Müşaviri,işbu sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla,Şirketin kapsam dışı personelinin sahip olduğu izin hakkı ve diğer haklardan yararlanır.
 
Sözleşmenin Feshi.
 
Madde 5)Taraflardan biri,sözleşme süresi içinde bir ay önceden haber vermek suretiyle sözleşmeyi her zaman feshedebilir.
 
Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi.
 
Madde 6)İşbu sözleşmenin uygulanmasından yada yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde iyi niyetli görüşmeler asıldır. Görüşmelerden bir sonuç alınamaması nedeniyle dava açılması durumunda ………….Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
 
 
Avukat                                                              …………….Şirketi
(ad/Soyad.İmza)                                                 (ad/Soyad.İmza) (ad/Soyad.İmza)
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat