T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18371

Karar: 2000 / 556

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Kıdem tazminatı tavan yükselmesinden önceki tarihlerde davacının hizmet akdinin tazminatları ödenerek sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Fesih tarihi ile kıdem tazminatı tavanının yükselme tarihinin birbirine yakın oluşu kötü niyet tazminatı kabulü için yeterli değildir. Bu nedenlerle davanın reddi gereklidir.

(1475 S. K. m. 13)

İşçi Alacakları Davası

Dava: Davacı, kötü niyet tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Kötüniyet Tazminatı İsteminin Reddi Gereği

Karar: Davacı, kıdem tazminatı tavanının yükselmesinden önceki tarihlerde hizmet akdinin daha fazla kıdem tazminatı ödememek için kötü niyetli olarak sona erdirildiğini iddia ederek kötü niyet tazminatı isteğinde bulunmuş, mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur.

Davalı ise 800 işçi çalışan işyerinde münferit çıkarmaların olabileceğini kıdem tazminatı tavanının yükseldiği tarihten önceki feshin kötü niyetli olmadığını savunmuştur.

Dosya içeriğinden 15.11.1995 tarihinde yürürlüğe giren kıdem tazminatı tavan yükselmesinden önceki tarihlerde davacının hizmet akdinin 1475 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince tazminatları ödenerek sona erdirildiği anlaşılmakta ise de fesih tarihi ile kıdem tazminatı tavanının yükselme tarihinin birbirine yakın oluşu kötü niyet tazminatı kabulü için yeterli değildir. Davacının kötü niyet iddiasının inandırıcı delillerle kanıtlanması gerekir. Davacı tarafından dinletilen tanıklar bu konuda yeterli bilgi vermemişlerdir. Bu nedenlerle davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat